Maramad Goreta

Obra ni Palaminco

Two words po. Maramad asta Goreta. 

First word is Maramad. Ang bisarang dia ara ko ron ababati sa ordinaryong arampangan ang mga tiempong dia.  Sa ara kaelam, anang maliag-ikon i dia, Intindi.  Sa indi ta maelamang rason, ing-telesan  den ang Maramad i Intindi nga nag alin sa bisarang Español nga entenderto understand.

Kung ara ako i kakamali, ang maramad maman ang inalinan ang bisarang colloquial nga maresmes nga naging mares den kadangmitan.

Second words is Goreta. Tenged pag-ireg i Fr. Jing a.k.a. kuring-kuringen, ademdeman ko ang berso (kung berso manda dia) sa ibaba nga ing bubuat sa karawat ang mga bata.  Asta dadi ara ko pa naelami ang maliag-ikon i ang bisarang goreta.

Piko-piko goreta, dakepen ang Katsila; Katsila nga buringisen, padi-padi nga kuring-kuringen Bingkit!

Ang pakadlaw sa bersong dia, kung maramaden ta sa literal, ing pakita na nga ang mga Katsilang nagparakon sa Cuyo dato anay durong kabuburing ig durong kuring-kuring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.