Pasyak

Ang buay ko ren baya nabati ig pirming nababati dia ang word nga Pasyak o Pasiak – as in Laya nga PasyakAko mi Laya’ng Pasyak.

Pero indi o ara ako y kalibutan kung anono anang exact meaning. So para sa atueng word of the day, mapakiman ako y oman kanindo kung anono ang Pasyak?

Related Posts: Rarang, Kaibara

15 thoughts on “Pasyak

 1. taguemtim

  tama kaw bagasay,pakinasen tana,mabael tana maete sa sikad sikad,pero aga pamilya sanda…basipa nga tama ra ang akeng ena-ena..

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  dan kung base sa kanta, ang pasyak ay isarang klasi laya o lambat! ang pino anang mata maman ang ing sasambit na pang tamban ang mababael na, maman ang pang balanak! maiteng klase lamang y laya o lambat na saka tao lamang ang aga gamit. animan ngani ing babantayan na ang daluyon nga mag abante atras tengued ing titiempoan na nga magnonot ang isda sa daluyon bago na pipilakan anang layang pasyak!

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  sa akeng panid, ang pasyak manda pakinasen… pero siguro maman ang ing buat nga pabegat sa palibot nga kilid y ang laya… animan siguro ‘layang pasyak’… ano kabay?

  Like

  Reply
 4. kutapdi

  tayangaw….posibleng mi pakinasen manda nga pasyak anang aran…pero dan bago ko ing sulat, ing pakimanan ko una ki nanay ig kanana ko mismo naelaman dan heheh. damparang!

  Like

  Reply
 5. palaminco

  Ang pasyak manda kuno pakinasen makun akeng Manong nga “baked, jr.” (hehe) ig indi na kuno maelaman ang maliag-ikon duto sa kanta. Pero sa akeng panid, tama si kutapdi tenged nga medyo sa lambat manda anang maliag ikon sa kanta.

  Like

  Reply
 6. palaminco

  Mga kasimanua, dia ing painu-ino ko duro dalem ig mabuay. Kita bayang tanan medyo aga-kamali sa ateng pag-irisipen kung anono manda ang “pasyak”. Akeng nanay muro, pirming gamit ang bisarang pasyak, makun tana sa ameng kamalay, “Danny, patigayon da’g PASYAK i kaoy, aubusan kami ren i dungkol.”

  Ta, mali kitang tanan, indi ba? Damparang!

  Like

  Reply
 7. Lato

  Para kanaken ang dapat ateng maelaman ay ang limeg nga “PASYAK”. Ang “LAYA” ay maite nga lambat o “pante” nga ing pipilak y saka tao lamang. Dia ababate ko kung doto kami sa Cupang, Lucbuan sa ameng mga lolo/lola ig makon sanda pagpakon kamo doto kanda “Tibo” ay tana ag pang laya basipang mi bel tana….para mi sera kita latlagat…

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  Matinlo tanan indong mga ideas. Kung ang “Pasyak” ay isarang ma’ete nga pakinasen… It make sense to say nga akong mi Laya nga ang anang mata medio sa Pakinasen nga pasyak y ka baba’el, Animan siguro ing tawag nga Laya nga Pasyak although ang pakiman lamang ay ang word nga Pasyak.

  Salamat kanindong tanan. Maba’el nga tabang dia sa mga bagets.

  Like

  Reply
 9. lomboy

  Makon ameng Manang, ang laya nga pasiak ay isarang klasi i laya nga maman inggagamit para pandakep i manga isdang tamban asta balanak. Animan ang kanta makon: “Ako mi layang pasiak, panambantamban mi pamalanak.” Tama anang ingkon anda Kutapdi asta si Lato.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.