Rarang

Ang atueng word of the day ay Rarang nga sigun sa akueng na’elaman anang maliag y kon ay Bisara. Pero bekuen ako y sigurado animan ing papakitaw ko ang indong mga ena ena sa bagay nga dia.

Rarang. Pabetang ta, Rarang y ang atueng gurang gurang ay dapat ta nga pamatian. Ang Bisara y ang atueng gurang gurang ay dapat ta nga pamatian.

Mga tangay tarabangan ta y pasanag, kabay dia ay sadili tang limeg o ing belesan ta lamang? Anono ang marapit nga maliag y kon ang Rarang kanindo? Puede kamo kabay ag betang y iba pang alimbawa?

Related posts: Ang Kaibara, Bored, Pintal

11 thoughts on “Rarang

 1. ploning

  atatandan ko pa mayad aqueng lola ang maite aco pa cada acabuat aco y isarang bagay nga caministerang ipaelam sa isarang maelam-elam macon nga lagi canaquen duro kang kamararanguen a leba-leba ka lamang y mayad. animan aqueng pagka intindi ang rarang “pagdikta” pwedeng sa imong sadili o sa ibang tao.

  Like

  Reply
 2. ploning

  isarang obserbasyon aqueng maliag nga ipabot. may mga ababasa akong “write up” nga kinuyunon manda pero mi laket nga tagalog. isarang alimbawa ang “kaynang umaga”. ang tamang tultulanen nga purong cuyunon ay ” kaynang temprano”

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Ploning ika’ gali ang ka’antigo ag piripiti ang tabako. Nademdeman ko nga lagi ang mairentek kami pa say Daguldol, ilam kung aka ireg kao nga kami ag piripiti ra ang bonot sa idalem ang balay, kung tawaguen ta ang una bodega. Pataka kami piripiti ang bonot ig pataka parubot-robot.

  Nice work Ploning ang ka bright ka ra manda!

  Like

  Reply
 4. bagasay

  ploning, mayad nasisitar mo ra gali nga ang ibang cuyonon kung maglimeg mi mga “kasi” ren da. ara kita bisarang tuladato. ang kanaten, “imuro”, “mauro”. ara bale, dan kung kagaten sanda ang banbanen maga lua ra ang natural.

  Like

  Reply
 5. ploning

  salamat sa indong positibong kumentaryo. kada kabati ako y maling kinuyunon sa akeng mga estudyante ing tatama ko nga lagi. ing dedemdem ko’ mayad nga saben dan sa kabuayan lameden den ang tagalog ateng limeg nga cuyunon samuro mas matama ren ang beke’ cuyunon degue sa palawan. Indi ako engued ag komporme.

  Like

  Reply
 6. ploning

  ing papanidan ko’ mayad ang mga estudyanteng cuyunon kada agbaragat sa lobby ang eskwelan andang arampang tagalog pero LUGA’-LUGATAN. mi kaysara ang darwa ka mga cuyunon ag sublangan sa gate ang eskwelan makon ang sakabilog “masaya ba ang pista sa baryo natin?” makon da magsabat ang ing pakimanan “aywan ko, kasi indi rin ako nakatukad.” maski ang mag iwan pa patinli-tinlo ang tinagalog a tumaw da engued ang kinuyunon.ako aga turo englis pero mas ing dadayaw ko ateng limeg nga kinuyunon. ang englis durong akaelam, ang cuyunon maite kita lang.

  Like

  Reply
 7. bagasay

  mi “K” kaw mag protektar ang limeg nga cuyonon sa bilog nga palawan, ploning, tenged naging miss palawan kaw. nalilipay ako nga mi mga batang tulad kanimo nga ara y sot’a y angin andang turubuan. ambligan mo imong pagka cuyonon. dan kung magtama kita nga maga protektar ateng kultura, limeg ig pagkatao maga a’yep ang kwenta nga matutuman da enged ateng ing titingwa.

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  CORRECTION: Dan gali si Ploning nga nag comment sa post nga dia beken i si tin-tin guellien.

  Anang aran si Myrna Libiran nga naga toro sa HTC. Animan pasensya. Myrna pasensya ra, dan gali may naga gamit den ang a.k.a. nga PLONING.

  Salamat.

  Like

  Reply
 9. bagasay

  animan gali ing isip ko kong sadin aga maestra si tin-tin nga mi aga limeg cuyonon ay makon si mama na sa manila tana. pasensya lamang ms.myrna. matinlo imong mga ing sosolat nga obserbasyon, kaministeran mapadayon-dayon ta. ayaw da maregda sa ameng pagkalito kanindo ni tin-tin.

  Like

  Reply
 10. Lato

  Akeng pagkaintindi ang “RARANG” ay pareho ang sarabien nga “PANGASEN”. Bali anang maliag y kon ay aga leba-leba kaw nga buaten ang isarang bagay nga dapat i-paelam mo sa mi miana o sa mga malam o autoridad. Tama anang kon y Ploning…

  Like

  Reply
 11. LEOCITO S. GABO (tex)

  akeng panid sa rarang ig sigon sa akeng inagian sa ateng mga malam ig inadalan sa pagparanaoen, abati ko ra sa ateng mga pading boringisen nga maski kita ateng ing papamatian ang RARANG ANG GINOO. maimong bisara nga ing babarita o mga adal nga ing tatao kanaten agod indi kita ag kamali sa ateng boboaten sa ateng masig katao. kung kanaten, IRARANG MO, sa AKENG RARANG nga ing boat na, ara ibang RARANG tanang dadasonon, ag tadleng tana ing RARANGAN ko, mapanao ako akeng RARANG indi kamo ag karaoat ang posporo, kung ang aga mangulo ang banoa matadleng- tanan nga anang RARANG ing dadason.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.