Panemdem

Mi naisip ako. Dia Naisip ko ang amueng pag ampang ni Bulalo atetenged sa Cuyo Press. Sige amueng alakak mientras nakakarademdeman amuen ang mga madadalem nga Cuyonon. Makon da si Bulalo maski pasamuro Nako- “Cultivate” namen y oman ang amueng paglilimeguen y Cuyonon.

Mga tangay, sa post nga dia ing imbitar ko kamo nga mag partisipar para panemdeman ta ang mga Cuyonon Words nga medio madalem y maete, Ig patigayon indo lamang y post sa comment box. Ayamo naisip ko dia? Para turu’an ta ang mga bagets ig basipang mag work da.

Umpisan ko, akueng word is Rekat-rekat maliag y kon sigun sa akueng naelaman, Amat-amat. Halimbawa, ma rekat-rekat ako ren. Ma amat-amat ako ren.

Make sense? Ing ulit ko, indi kamo ma’eya. Dia ara tama ara mali digue sa Cuyo Press ig beken kaministaran nga doro dalem, basta sa indong seleng malaka ren lamang mabati, pwede re’dan manong badong!

11 thoughts on “Panemdem

 1. ameg

  Mr. WebMaster asta grandmaster bulalo:
  Dagi medyo naisip ko ra kano lamang daya, ano kabay kung magbuetang o magdugang kamo y saka “pligo” (page?) pra kung mi madedemdeman kita deretso ‘tang lagi y type duto katabid anang maliag y kon… medyo sa magaluang dictionary page y ang madadalem na cuyonon… mi anteng?

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  ameg….matinlong idea dan. para beken ang kadabis permi tang sasaguiapen ang article nga panemdem kung aliag tang selengen ang madadalem nga cuyunon…. dan sa matud lang naarampangan amuen den dati kaso ang atueng maximum page ay sampulo lamang. pero dading mi mga aliliag da ag pararticipar, kung maga payag si mandy, bailoan ta ren lamang kabay ang contact page? sa akeng panid medio beken da masiadong active ang page nga dan. ano sa imong seleng nabs?
  kung mi mga pakiman atueng mga kasimanua, siguro idiretso anda ren lamang sa atueng mga emails sa about page.

  matamang salamat oman kanimo libayeng ameg!

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Mahal kong Ameg at Kutapdi:

  Matinlong idea talaga dan. Lamang, madudura anang essence ang “daily posting.” Kung isipen ta, dia ang site nga dia ara katapusan, kaministiran mi articles kita at least every other day. Mas matinlo kung adlao adlao. Animan ngani ing imbitar ta ang iba nga mag buat maski anono lamang di ba mga kabisi?

  Ang pakiman is, samoro y tama ang cuyonon words? Pasamoro kung maubos den y explain ang mga words nga dan di ba? magiging dead page tana ren. Kung ki Kegteng BORING.Hehehe.

  So akueng naisip, is once a week, depending on the “hits” maga post ako y “Panemdem” Ang pakiman de’man, “Pasamuro ta sasagyapen ang mga words nga dan kung mag work?”

  Anang sabat, “sa TOP RIGHT ang page nga dia mi SEARCH BOX, type indo lamang ang “keyword” nga dapat sagyapen ig maga lua dan. Halimbawa. “Panemdem” Make sense?

  With regards to the “Contact Page” sorry bros indi ko pwede y punasen ay imoro doro ang aga email kanaken ig maba’el anang pakinabang para kakauen. Sa matod lamang kita mi mga kasimanua pa digue sa ibang parti ang kalibutan nga aga “basa” lamang ig ara pag ireg. And we respect that. So paagi sa Contact page, I can sail this blog in the right direction.

  Ang nagmamahal,
  Banbanen.

  Like

  Reply
 4. palaminco

  Durong katinlo dia nabs. Mis suhestion ako lamang nga kung maimo, indi ta ireg ang mga limeg nga agalin sa Katsila. Kung kaisan muro ateng kaisip madalem tanang Cuyunon dato gali ing belesan ta lamang sa ateng mga manigsakep.

  Dagi akeng naisip:
  Bubon – durong kadalem dia. tag sampulo ig darwa ka depa ang mga bubon sa Pawa.
  Bangkilid – medyo madalem iy maitey

  Kidding aside:
  Paribanaw – pangugas alima
  Layang-layang – bintana
  Tulaws – abot, kapakon
  Tultulanen – bisara, limeg

  Dia lamang anay. Ara pa iy tatrabaho mayad akeng utok, hehe.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Bwahaha palaminco. Indi mo anay y buga digue. Buata ren lamang nga article para mas interesting. Ang dadalem ingan imong intro, dan maman atueng ing sasagyap digue, ma’eteng sense of humor. Nice work!

  Like

  Reply
 6. palaminco

  Barebed @6. Ang “kadabis” nga dan, agalin sa Español nga bisara nga “cada vez”. Maliag ikon sa Ingles, everytime.

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  palaminco….pay, mag permi ka ren lamang patirap digui para icao ang taga sabat sa mga pakiman nga matatas y daplaseng cuyunon heheh. matamang salamat!

  Like

  Reply
 8. ploning

  piripiti-kung aga uran-uran ngani ang sabor ag pungko y magpiripiti ang tabako ag paubot ubot.
  sengseng- makon nga lagi ang mga malam “medyo kang sansoy nga ara sengseng.
  masa’wil-makuri y pakunan medyo malibed
  baribad-ara ako’y tabid ing baribadan ko ren lamang ng asakit aqueng ipen.

  Like

  Reply
 9. tangay

  konting-konting –> kung ara ca mabuat ig aga kitikot kaw maski anono basta maging ocupado ka lang ang pakiman nga lagi wi ano dan imong ing kokonting-konting? Aliag icon ang aga pakiman ara mares imong ing bubuat.

  mares o maresmes – pagpameyeng jan ara cao ngani maresmes sa ing arampangan.

  pameyeng – inde cao ag sampura o kiputa lamang imong baba kung ara cao ig lilimeg o macocon – inde cao ag palabet kung inde ca maliag ang lilintian cao.

  banz pamapagana pa lamang ja…mabuat kita articles sa madarason nga adlao.

  Like

  Reply
 10. bagasay

  arungari – ang mga aga karapolit sa poste ang pantalan; sa english barnacles

  salindadaga – ang mababael nga ikap-ikap; dia kuno mga anay nga ing tutubuan y pakpak kung tag-ururan. aga rulua kung maga uran den ngani.

  daraguesue o daragese – apurado; sobra pa sa dali-dali.

  lintang – ang ing tutungtungan nga parte y ang agdan

  ang ka tinglo y panemdeman ang mga bisarang cuyonon nga kaisan manda nadudura sa ateng paino-ino kung magulpian kita. pareho ang salindadaga nga dan, sa puerto ako, papasyaran ko ang mga cuyonon sa PPSAT. durong salindadaga sa dalan tay indi ko mademdeman kung anono ang tawag. mayad lamang aka kon si ms. lilia aborot nga ” maga uran den, ag rulua ren ang mga salindadaga”. ta, mayad mi agsambit kung indi saben indi ako kakatororg y isip.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.