Pintal

Obra ni Tayangaw 

Mi saka solteros sa Manila nga Cuyonon,
Ara ka adal isarang adlaw tenged nanauslo anang kalilies.
Pira ren ka tindan anang napakonan,
Indi na pa enged mademdeman ang tagalog y ang Pintal.

Mi saka solteros nga taga Manila.
Maski kano, ara pa kapapakon y Cuyo.
Asta dadi ara na pa nasasamiti kung moro y sabor ang sikad-sikad,
Indi na pa moro maelaman ang ibang gamit sa mga Cuyonon y ang pintal.

Paladan kaw tangay…
Maaples ipanemdeman kung anono ang pintal sa Tagalog.
Makuri y adalen kung anono ang gamit y ang pintal sa mga Cuyonon.

3 thoughts on “Pintal

 1. dAguldol

  PINTAL…ay ademdeman ko datu ang colege ako pa sa PCAT..adlaw ang dumingomi ROTC kami..dyaski re dan apabayabayan ko ren akeng uniform na datu gali anang siper ranga… mayad den lamang mi PINTAL na ing kukon medyo akaginawa ako malabeg seka seka ako y pintalen akeng uniform malilate ako ren muro….datu paman medyo mi importanting okasyos sa teng banua paktay ang sultiros ni nay donatz sa unan pa paman aka puesto….paerep

  Like

  Reply
 2. Kegteng

  Tangay-aw, dan ako baya tamadan ag gamit y pintal pag magakaen y sikad-sikad. Asasayang ako ang akakarasala sa seled. Animan pag sikad-sikad ngani ameng sera, akeng aliagan pepesaen ko y martilyo anang shell para ara masayang. Ang sabor ingan y isipen, midyo maoli ako datu.

  Like

  Reply
 3. banbanen Post author

  Paladan kao Cuyonon, bekuen lamang sa Pintal kao lamang, pang international pa imong kalidad. Paladan kao Cuyonon, maski adin kao mag pakon mi yunik identitiy kao. Paladan kao Cuyonon ara ka’enged ka kupas kupas maski ara lawas. Paladan kao CUYO akueng banua, basipang iraye’ ka ra sa kakurian.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.