Tiny Foot

Obra ni Tangay

Na ingganyo ako dato ang mabasa ko ang Tsaynis Bopit nga ing sulat ni banbanen. Nademdeman ko ra ang mautod nga natabo sa akeng obra mga sampolo ren ka dagon ang ag lebas.


Isarang beses aga ogto ang adlao mi chinese teen ager nga aga deliver y pagkaen sa ameng office. Medyo mabuay-buay denda anang tindeg sa mi puertan siguro aga isip anang y lilimeg. Dayon co y linglingen tapos dengan anang turo canaken – aca ingnek ako medyo asisilag.

Macon tana hey yo tiny foot? magsabat aco excuse me? Ing ulit na yo tiny foot? Dayon akong sabat I’m sorry I have no idea about tiny foot but I heard about big foot pizza.

Dayon akong pakiman sa akeng boss kung mi elam tana nga ag order y pagkaen. Macon tana I didn’t order tiny foot for lunch. Datu gali tana maman ang ag order y Chinese food.

Ameng caradlawan beken lamang maite tengued bago co naintindian nga ang maliag icon gali ang teen ager Are you the one who ordered chinese food?

Damparang!

4 thoughts on “Tiny Foot

 1. banbanen Post author

  Mi tangay ako sa Israel nga Thailander. Ing turuan na ako mag loto y PAD THAI.

  Makon tana kanaken… “I will teach you how to cook PATAY” Kilala dan ni bulalo asta Daguldol kung sino.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  tangay….medio makuri manda y paraeten kung tatawagen kang tiny foot…tengued kitang magburogto medio mababael y siki heheh. siguro tangued sa malam kita ren kasalapo y sapatos. atatandan mo imong istoria… ang pag aga seled ka sa escuelan ang sa lucbuan kita pa, imong bagong tsinelas nga spartan ing bibitbit mo… kung puede lamang indo mo y sut ay saben mapudpud? hahaha.

  Like

  Reply
 3. tangay

  maman engued…kasasamit lamang sapatos kung maga saca sa stage kung bakasyon ig mi ribbon – binelesan pang spartan nga mangitit. pero lipay aco ron tenged mi langkoy da nga ing bedbed y mader tapos mi litrato pa y eslava. di ba ang iba ing papalupokan pa cuites bago mag pin anang nanay ang ribbon? hahaha!

  ademdeman mo ang isarang nanay ang buay den anang elat bago mag pin…dayong ogyaw sa anang asawa – acaton sa mic nga macon uy Porcopio palupoca ren ang cuites dagi si dodoy ing pipinan coron?

  damparang!

  Like

  Reply
 4. bagasay

  siguro ang menu sa “tiny foot” mi kaiban dang “fly lice” – pwedeng seafood, mixed o vegetarian. ang pangtulak, “tiny tee”…..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.