Bored

Obra ni Kegteng 

Kabay mi Cuyonon para sa limeg nga dia? Ang buay ko ren da muro ing isip dia. Pirme ko diang ababati sa mga bastek digi sa Canada. Ultimo ang tatlo kadagon pa lamang nga bata, naga reklamo ren nga tana kuno bored. Damparang!

Ara ko kademdem nga bored ako datong bata ako pa. Kung natabo nga bored ako, indi ko ra siguro ka reklamo sa keng gurang-gurang ay saben ing lanit ako pero indi ko talaga mademdeman nga natabo dato. Mapangamalay ako lamang y tawagen akeng mga ilog mi kakarawat ako ron, mag’apon den ameng karawat. Aga oli kami lamang ag kaen. Sa sirem kung indi y tawasen y bisara mi palo indi pa ag oli.

Ang mga bata muro digue kung aliag ag pakigkarawat matawag anay ag set y playdate. Madangmit ara y bakanteng oras andang mga tangay. Ang karake ingan andang karawat, mi tv, computer, playstation, xbox, ipod, psp, cable, mga crafts pero bored sanda para engued.

Sa mga batang babae kumpleto nga lagi andang mga karawat kung aliag sanda ag balay-balay. Sa’keng leba-leba, dia kung me tuladia kami lamang kanudaya. Ameng bisyo muro akeng mga ilog magbalay-balay ig magtinda-tinda. Magasekeb-sekeb kami ang baras y butudon maite para mag-korteng mamon, ang burak ang gumamela ing rurunot amuen y pegan, datu maman ang mantika-mantika, kung aliag kami ag tinda isda, amueng ing papasalapuan anang mga tanem y lolo, ang malalabeg nga daon, galunggong, ang malalapad, bararawan. Ameng kuarta ang mga upak y ang kendi. Aga’alid kami pa y panagiap. Ameng sensilyo ang tansan nga ing palpag para maglapad. Aga buat kami ra amueng wallet, pamilok-pilok lamang y ang papel. Durong papel sa balay pasamuro ing oli ni mama ang mga lumang formal theme anang mga estudyante. Ang matitinlo anang sulat  ing tatago na, pa’ru ang sa anang manong ni kutapdi mi ni tayangaw.

Sa rake ang papel dan maman ameng bubuaten ameng ibang tinda-tinda. Mabuat kami y mga plin-plin mi mga barko-barko asta mga abaniko. Datu gali maman ang ing tatawag nga ORIGAMI, akita ko muro nga mi libro nga tuladato. Sus, kung mi libro kami lamang kanudaya, ang rake ingan ameng tinda.

Ag labeg den akueng istorya, apakiman ako lamang kung mi direkta nga translation ang limeg nga BORED sa Cuyonon? Aga reklamo ren da kabay ang mga bastek dadi kanaten nga sanda bored?  Pasamuro anda ing kukon?  “Awat da, ara ako mabuat?” “Ara gana?” “Ang kapungaw da?”

Ta ano sa indong ena ena ang BORED? Ing inbitar ta kamo sa ma’eteng pakiman nga dia, ig matamang salamat sa indong oras.

10 thoughts on “Bored

 1. bancalanen

  Dan maman enged ang bukang bibig ang akeng mga bata.BORED sanda maski completo ren andang mga karawat sa seled ang balay. Kung dominggo ngani nga sandang mag-irilog magkiritan medio indi ag bereblagan.sigue ang lisensya kung puede sanda ag tabed sa balay magakarawat, maski ing kukon mo ren indi puede ay,, duro ren kapilay imong ing sisinti indi enged ag pamati ta” paulit-ulit asta mag ko”on kaw ” een ” dan maman ang mga bata digue kanamen parareho enged andang kansion……. BORED>>>>>

  Like

  Reply
 2. tayangaw

  kegteng… alipatan mo isangbiten ateng karawat say Pulakan nga paraunan y buat y ‘palubuan’ sa mga tumpok y ang baras sa panengatengan y ang balay anda Long Ingras asta anda Pulakan.

  Para sa mga ara kaelam… ang ‘palubuan’ ay kutkot sa baras nga dayon y taeleban y papel nga ing piripudan da y baras sa anang ibabaw… tapos maga paliped kaw sa likod y ang kapayas maga abang y mi malulubo.

  Magkaisan nga aga elat ako nga mi malulubo… aga sigay-sigay ako y ang pa’lang y ang santol… dato siguro ang time nga ‘supposedly BORED’ ako. Hahaha!

  Dadi da matama renda ang mga bata sa Cuyo nga aga gamit y ang limeg nga ‘BORED’… Ang iba mali pa andang paggamit…

  ” Nabo-BORING ako ron…”

  Kaisarang mi nabatian ako nga bata… aliag ako andan ag putay y batong bantigi y pikadan y ludgod ang batang dato para mabel anang pagka-BORING!

  Like

  Reply
 3. Kegteng

  Tangay-aw dan maman akeng ing kukon kanimo, imong memorya durong katarem. Salamat sa pagpademdem, akakakadlaw ako dato pag naisip ko. Ang kambeng ateng kabataan, agagamit ta engued ateng mga isip para indi kita lamang ma-BORING. hehehe!

  Like

  Reply
 4. buringisen

  BORED! dan maman enged ang dahilan animan ako ag bakal y computer, aged mi libangan akeng asawa, ta maman manda ara tana ren abobored, aka surulat den ngani tenged sa bored!

  akeng pangadi lamang basipang sa kaka-atubang na sa computer,
  indi ra ag”BORING” ameng balay….. ha ha ha!

  Like

  Reply
 5. tangay

  Ang sa barrio cami pa saca bagay lamang ang ing babawal y nanay canaken – ang magcarawat. Pero tengued natural sa bata ang mag sagiap anang cacarawat labi pa doro akeng mga ilog sa seled cudal nga aga orogiaw ig ing ambengan nga aga cararawat natural madangmit nanaibeg aco.

  Matamang condiciones nga dapat mabuat co bago aco caca ireg carawat sa akeng mga ilog. Pareho ang ing con y Kegteng ara aco ra mademdeman nga mi tiempo nga na bored aco tengued ngani sa sobrang tamang trabaho ang ing papabuat y nanay canaken – cagurangan aco ig maite pa si kutapz ig dapat aco ang mag ipet tengued ara cami catabiang.

  Isarang adlao bakasyon ig matinlo ang sirak ang adlao maaga pa dian den akeng mga ilog aga imbitar magcarawat cami tulad ang pitsao, eyep-eyep ang goma, sipa ang goma ig perdi gana- siyempre inde co malipatan akeng pinaka paboritong tagsing ang casoy basta mi tingga ang carandol. Imagin ing dodorog co pa sa gabi akeng batang-batang? Lomod akeng tuod magcon si nanay inde puwede cao mag carawat maintras ara pa natatapos imong obligasyon sa adlao nga dia. Sa akeng leba-leba patay ang kikik (ja king fisher ig expression lamang.)

  Aqueng ing buat dali-dali aco sageb – ing puno co ang tapayan sanda banga, panilig palibot ang balay, limpio ang balay tapos balic ki nanay kung puwede ren cacarawat. Magsabat tana macon ay ang baboy napacaen moron? Diguson mo pagkatapos ah? Matapos ang pagdigos ang baboy ogtong adlaw don ig segnad aco roman para mag sipsip lang ki mader.

  Sa wakas naka ingma cami ren ig medio ag sanag-sanag denda maite akeng paneleng. Sa mga oras nga dato medyo matatapos don da ang ing kekereng ig tutupian y nanay nga anang best friend ig akeng ninang sa bunyag -ninang Doring. Matapos co maugasan ang mga platon, rapit aco roman ki nanay kung puwede ren ca carawat tengued mga ala una ren ang apon -kekelban aco saben masalep lamang ara para engued dais. Mag sabat akeng ninang macon tangay ikaw anong grade den daya? Conaco magsabat grade two ninang maga grade three ren. Aruy icao gali ang caderep ig leban….{cadong maite akeng lepek) comay pacarawata ra imong bata. Cailora saben mabegtasan ig inde ren ag kulay dayong ngirit. Sa akeng leba-leba salamat ninang mi attorney aco ron hahaha. O sige anak aco ang baala ki comay. Tenk yo ninang!

  Ooopss elat anay bago aco maca keras….macon si nanay way imong libayen pacaturoga anay bago cao mag carawat. Harang para engued!

  “Pues, putayen co si kutapdi daraen sa tenga maawan y pasolawan sa sirak ang adlao ara pa darwa ca minutos pisdek….parangulasan nga lagi.” Sori ‘tol dato ara ra naoman.

  Animan alilipay acong maleban si kutapz kung aga katurog. Siguro kung beken tana mayad ag pakisama sa mga tiempong dato na feel co nga doro labeg ang oras sa saca adlao.

  Sa indong seleng na bored aco ang adlao nga dato?

  Like

  Reply
 6. tangay

  Da US version of BORED- basi sa akeng naaguman sa akeng mga buto. Tama tanan ang ing cocon y bancalanen. Caisan napipicon aco ron labi pa pag ing dara mo sa mga parties ig aliag den ag uli? patay kang bata ka! Dague akeng ing bubuat sa mga bata kung aga reklamo y ang nabo-bored sanda labi pa ren da engued si Daniel. Akeng Diane beken problemang masyado tengued aga enjoy tana sa mga parties. Medio mi pag corny pero ang mamaintec sanda pa aga click da maski pasamauro.

  Pag completo sanda sa mga carawat sa balay pero aga reklamo pa ang nabo-bored, conaco masuwerte camo ang maite aco pa ara aco tuladan aga pupo aco lamang ang bunga ang makasla y buaten nga kotse-kotse, caisan ang lata ang gatas nga evaporada nga mamaintek akeng trak-trak calipay todo aco ron. Ang pinaka macori y buaten ang eleng, tilador sanda bulador.

  Maintras aga bael sanda aga iba renda akeng discarte. Pag nag con akeng lalaki “I’M BORED” sasabaten co conaco anono? You are BOARD? Sabay tuslok sa anang kilid…beken cao board tengued ing cacalaman ca pa, ang board matigas! Cadlao tana renda lamang tengued dato anang caralaman.

  Ing turuan co sanda ra magbuat y barto-barto nga papil dan lamang ara balanaw digue para pa-lawan. Ang eroplanong papel nakakabel da bored pero inde lamang buay anang epekto.

  Bueno mga tangay ara aco plano nga magsulat ig ipabasa ja para ma BORED camo animan pamatian ta ang version ang cataman canaten.

  Salamat Kegteng – very interesting topic. Midian pa?

  Ang obra y bagasay, banbanen, bancalanen, kutapz, kegteng ig tanan nga naga participar digue sa cp ay isarang makina para magpadayon-dayon ang matinlong dalagan ateng site nga ja.

  estraviva balanggao!

  Like

  Reply
 7. bagasay

  ang ka tinglo imong ing sulat kegteng. ang mga bata manda dadi pirming aga kon bored. ayamo kita kanudaya ara ra? sa dadi pati mga bata sa cuyo aga ireg den da manda ang ing ko kon nga “bored”. sanda ngani mas mayad den kaysa kanaten ang una ay dadi mi tv, mi computer, mi cellphone. kita ang una agwanta lamang y pamati ang static sa radyo. mag college ako ngani sa manila, kung mag iristoryan den akeng mga classmate y ang tenged sa mga palua sa tv, ipes ako ron lamang ay ara ako kasusugpat, dugangan pa ang sa dorm ang mga madre ako aga istar, bawal da ang tv. kalilingling kami lamang kung aga seleng si sister anang paborito – flordeluna.

  kabalik ako ang mairintek kami pa, kami akeng ilog nga si bayen{isipen indo kung sino akeng bayen} ag balay balay da mayad. asta ngani dadi ang mga daon ang kamias doto pa sa akeng mga bag nga mairintek. dato maman ameng kwarta. ang sandwich, kamias nga ing palamanan y asin o ipon(ing papakitaw amen sa aga tiangge sa idalem balay anda tia pepin), ang sitsaron, ang linonuan ang gagasing nga asta dadi mi natatago pa ra doto sa amen.

  digi na sa luyong kalsada, akeng mga barkada ang mga larios. doto kami aga kararawat sa pomanggang aga lod. pero kung apon , katapos igma, siempre pandakep anay gagasing. kung indi maabot y sikep, ing kikiwit ang bitlag nga mi tagek ang langka o mi pabilog nga alambreng ing betangan ang balay ang lawa-lawa.

  ang sabor y panemdeman ang mga unang tiempo ano? kung pwede manda lamang nga indi kita ren ag aralin sa cuyo….. animan ngani akeng bata pirmi ko ing papasamit ateng pangabui doto, dagon-dagon enged ig nalilipay ako nga tana maman dang aka bel kanaken nga ing mamal na mayad ang cuyo. muro na kamal ang cuyo? pakimanan mo dan kung sadin na maliag magbakasyon – europe, australia, u.s. – anang sabat, cuyo lang po!

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  Si Tirik, Ploning asta Kulukati dan akeng mga ka karawat sa Pisaw, Pusil pusilan asta balay balay ang mairentek kami pa.

  Asta dadi ing isip ko kung na BORED ako ang mga tiempong dato. Ara enged medio, sa kamatuodan ngani kurang pa ang saka adlao kanaken animan maaga pa aga mata ako ren ag sagyap akeng ka karawat.

  Dading maslit ako ren, nabo-BORED ako ren. Mayad lamang mi Cuyo Press. kung ara patay ang kikik ung ki TANGAY pa.

  Like

  Reply
 9. Lato

  Akeng kaisip ako lamang ang mi problema sa reklamo nga dia!!!!Pareho indong mga comment akeng darwa ka liwat (poro lalake) maman da andang reklamo. “Am bored”!!!!Halos kananda ren ang mga latest gadget para indi sanda ma bored pero pera ka oras pa lamang maga kon “Dad am bored!!!!” Ayamo kabay???? Ing isip – isip ko kung ayamo ig ikumpara ko andang situasyon ang maite ako pa ig dagi akeng kakokon. “KIta ag bael sa lugar nga halos tanang tao kilala ta. Maski magabyan o alanganin nga oras mag oli indi kaw y kelban. Kung mi program ngani pakimanan mo lamang ag nagalelebas ig sanda makon nga lagi way dian aga dason.Kung ikaw ag bael sa bukid, ogyaw lamang aelaman mo ren nga imong happy hour tapos den. Kung maraye kaw, ang una nga makabati ipapasa na roman sa mga tao nga maga agi doto sa imong ing kakarawatan.
  Kumpara ko dige sa Australia, masyadong mabael nga lugar ig poro mga dayo ang mga tao dige. Ag alin sa iba-ibang banwa ig iba-iba andang mga ugali ig kinulayan. Sa matod lamang akeng mga liwat ara ren y pag bisa tenged maski ako ara ren y bibisan dige. Nadodora ang ateng mga kinulayan sa pag adjust sa ateng mga bagong kinabui. Ilam lamang kung dia natatabo ra dyan sa Pinas tenged 15 years ako ren dige ig kung magbakasyon kami mataged da lamang. Normal sa mga gurang gurang nga mag protekta ateng mga liwat animan indi ta y basta basta tugutan ateng mga bata magkarawat pareho datong mga mairentek kita pa. Ang isara pa kitang mga gurang gurang dorong ka busy ag “pamanggad”. Sige trabaho (pero maman para enged) animan kung kaisan ma uli kita sa balay dorong ka pilay ateng mga pamati ig ara kita ren y oras nga makipag karawat sa mga bata so andang mabubuat tabangan andang sadili ig tenged mairentek pa kung anono ren lamang andang buaten asta mag kon sanda “AM BORED”. Dia maman den ang masakit ang sociodad dadi ig tanan kita ay “guilty”.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.