Ang Kaibara

Obra ni Bagasay

Kaibara – bisarang cuyonon nga cuyonon lamang enged ang akaelam kung anono anang maliag y kon. mabuay ko ron ing sasagiap kung mi ibang translacion ang bisarang dia sa cuyonon man o sa ibang limeg, ara ako masapdo. anono enged kabay ang definition y dia?

Naisip ko dia ipakiman kanindo imoro kasandagon agmasakit akeng nanay nga 80 yrs. old don. Kada kalagat aga reklamo nga ang kaibara kuno anang pamati. Ing papakimanan ko kung anono anang ing sisinti pero anang sabat maman da enged lamang – ang kaibara anang pamati. basta, maibara, period.

Ing tag sakabilog-sakabilog ko y pakiman kung masakit anang ulo, ara kuno. masakit anang tyan, ara ra kuno. masarakit anang lawas, ara ra. masakit anang degan, beken da. masakit anang ipen, ara. masakit anang tebeg, beken da. Basta, maibara anang pamati.

Tay marasano ta ibabarita sa doktor dan? indi ko maisip kung anono anang tagalog y ang kaibara. Mi sa bisaya, sa ilocano, sa cachila, sa english indi ta ka explicar kung anono anang ing sisinti. Ara ako maimo, ing dara ko kung adin-ading ospital, kung sino-sinong Doktor ay muro indi ren ag kaen, indi pa ag panaw pirmi lamang kaibara anang pamati.

Pagkatapos ang iba-ibang mga laboratory procedures ig mga kung ano-ano pa, ag kon ang saka doktor, samitan ko kabay kuno nga daraen sa physiotherapy.

Doktor #10, sa physiotherapy. Ing papanaw, ing pasaka sa agdan, ing pabatak anang betken. Anang kon ang doktor, poor motivation anang problema animan indi ag panaw. Ig tenged nga ara physical activity, ara y gegetema. doto sa physiotherapy ag ayad ang pamating kaibara.

Pero, maski pa tuladato nga ag ayad den akeng nanay, asta dadi indi ko pa enged mapateng-pateng kung anono enged manda ang maliag  y kon ang “ang kaibara”. Beken lamang sa paramatian ta ing gagamit ang bisarang dia, matama pang iba. Doro anang maliag y kon, siguro depende sa aga gamit.

Anono kanindo ang “ang kaibara” ?

6 thoughts on “Ang Kaibara

 1. banbanen

  Matinglo imong pakiman nga dia bagasay. Akeng lola sa Batangas kung Maibara anang paramatien anang kon sa tagalog, “Masama ang pakilasa ko” Siguro kananda dato maman den ang Maibara kanaten.

  Makon sanda ngani dan kono ang mga HENYO, SMART, CRUSH ng bayan pirming aga masakit o masakiten. Diaski ren dia, ang KAIBARA dato akeng paramatien.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Ang kuri ingan iy sabaten imong pakiman bagasay. Duro muro mandang maliag-ikon kanaten ang bisarang “kaibara”. Matud engued nga inggagamit ta dia beken lamang sa paramatian kuindi pati sa pagralambungon, makun ngani, “Ang kaibara’y selengen imong kalilyes, pag-imara.”

  Para kanaken, inggagamit ta diang pang-teles o milder term sa bisarang “maraway” o “marimo”.
  Dagi pa ang ibang gamit:
  1. Sa sarakayan, “Ang kaibara ang dalagan imong motor – aga busyad-busyad.”
  2. Sa pangalamo, “Ang kaibara ang pangalamo ang kili-kili ang taong dato, medyo bayabas nga luto”
  3. Sa pagparanawen, “Ang kaibara’g panaw ang babaing dato, anang balikawang aga iwad-iwad iy mayad.”

  Dia pira lamang sa gamit ang bisarang “kaibara”.

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  mi saka tangay ako digi sa balay… maitras aga ineman kami ing tour ko tana digi sa site… para mi arampangan ing translate ko kanana ang mga blogs…

  dagi anang translation nga sa akeng seleng valid…

  ang ‘ang kaibara’ kuno sa Tagalog… ‘nakakaasiwa…’

  sa English… ‘it rubs me the wrong way… yet ‘I can’t point my finger on it’…

  in showbiz… ‘nakakabother…’
  (incidentally… ang title y akeng multiply site… ‘Nakakabother Na Brother’… Hahaha!)

  kung baga sa prutas… ‘ubal’!

  saka bagay nga indi mo ma-define… indi mo maintindian… indi mo ma-grasp… not within your defined boundaries… or simply something unfamiliar… MAIBARA!

  just like ‘beauty’… dorong ka relative ang term nga dia…

  Like

  Reply
 4. tangay

  ikaw talaga bagasay ing papacorian mo kami mayad sa imong pakiman nga dan. ang kaibara cara ag pakiman.

  aruy nene pareho ateng sinalapuan sa ateng mga nanay – ang pagkaiba lamang ang canimo one time lang natabo. ang ki nanay madangmit mag ibara anang paramatian labi pa kung ara seled anang bulsa.

  sa akeng pagkaelam ang una overwork tana lamang animan perming maibara anang pamati. tenged ara manda ordinaryong doktor nga makakabulong sa klasi ang masakit nga dia, nagpasalamat aco mabael sa ateng ginoong diyos nga nakaabot tana dige sa states para maseleng y mga especialistang doctor.

  magparaet cao pagkatapos ang sobra sampulo cadagon nga iba-ibang doktor ang ameng napakunsultan dige sa Chicago ig inde ren mabilang nga physical exams, blood tests, x-rays etc asta dadi inde co para enged ca explicar kung ano ang “maibarang pamaramatian.”

  naelaman mo kung sino ang nakakapayad canana kung maibara anang pamati? madangmit anang ma’al nga asawa lamang tenged ing pipikadan masahe o pisil sa bilog nga lawas y tatay gabi-gabi bago magkaturog….love theraphy. simply di ba? animan si doktor dems garcia sa eroplano lamang inde ca pisil sa anang pasyente tenged nanaeya ren mag hand carry ang sanitary balm. aga tunog moro sa metal detector bago mag board sa eroplano – ing ninerbiyos tana mayad.

  diasking ja ang cataged pa lamang akeng nakakakuwento dige ang kaibara ren akeng pamati….meyo aco aga panamken pumanggang ilaw…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.