Mapungao nga Barita

Mga bugtitinae durong ka pungaw nga barita, pag mata ko kainang umaga, nabasa kong lagi ang comment ni kumpay Sandro Alili a.k.a. Zander sa Chat Room. Indi ako kapanari, dayon akong tawag ki Wena akeng libayen nga ang mga Oras nga dato sa Montinegro tana pauli ra sa Cuyo.

Ang barko kuno nga MV Cathylyn nga aga biyahe Manila Cuyo nasunog, Ig aka tabid doto ang 2 ka BP sets nga suppose to be ido donate sa ateng ospital. Ang aga dara si Auntie Alued Perez sanda akeng ilog nga si Mike Lucero Cordero nga dadi ing padpad sa Coron. Maliag kami ag pakitao pasensya sa mga taga ospital sa natabong dia.

Salamat den lamang sa ateng Ginoong Jesus nga ligtas da akeng Auntie asta akeng ilog. Ig iba pang mga Cuyonon. Kung sino man ang mi mga pamilya nga napatay, aga tangis akeng leba ig ang Cuyo Press Peeps sa natabong dia. Durong ka pungao.

Kung sino man ang mi kadudugang nga impormasyon sa natabong dia, patigayon da mag comment sa post nga dia ig ipangadi ta ra ang pamilya ang napatayan. Dan maman lamang ang kakatabang ang Cuyo Press.

Uliten ko, pasensya sa mga taga Ospital sa natabong dia, ay imoro akatabid doto ang ang donasyon. Sa dadi indi kami ka pangakong mag donate i uman, pero ma arampang kami say Kutapdi ig Bulalo sa July.

Dague ang link sa mapungao nga barita.

5 thoughts on “Mapungao nga Barita

 1. kutapdi

  Mapungaw nga barita…ara kita pa ngani napupuasi ang natabo sa queen amy dati, dan doman ang isarang trahedya. magtawag si mandy kanaken kainang maagang-maaga pa, nga makon mi bad news, ara aco ka kaliek nga lagi tengued aga expect aco ang marimong barita nga anang kukunon. makon tana aka tabid kuno ang BP Sets nga amueng ing pabacal para sa ospital. Pero akeng concern talaga ay ang mga tao nga nakatabid sa lantsa. ang bp sets ay mababacal ta y oman pero beken ang kabui ateng mga kasimanua.
  Zander, magpasalamat kita sa Ginoo ang ara ra marimong natabo sa imong pamilia ig sa iba pang mga kasimanua. sa mga napatayan, tedek sa amueng taguiposon amueng aliag y paabot nga pagdamay canindo.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  relatives who might have been aboard the vessel but were not on the list to contact the Coast Guard hotline at 0917-7243682 (0917-PCGDOTC).

  Like

  Reply
 3. aripuros

  talagang mapungaw na barita tenged akeng girlfiend katabid duto mayad lang ngani ok tana ren da dati.. pasalamatan ta ren lang na akalibre sanda ra tenged ang lugar kung adin dato natabo ay durong pating.. mayad den lang linaw kuno animan ara sanda.. pero pag maderes duto kuno anang tambayan ang mga pating..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.