Ang Matuod Nga Guegma

Ang Matuod nga Guegma ara katapusan. Tanan kita ay mga Anghel ang Cuyo nga tag saka bilog den lamang ang pakpak. Pero makaka lipad kita pa i uman kung mag derengan kita lipad ig mag karabegan sa isara mi isara.

Ang matuod nga Guegma ay medyo sa alibutod, Ing tanem ateng Ginoo ig ing bubunyagan ang mga Cuyonon. Kitang mga Cuyonon mi mga talento nga ing tanem kanaten i ang ateng Ginoo, ig kung anono man ang imong ing bubuwat sa imong talento ay maman ang imong ing babalik sa ateng Ginoo.

Ang Matuod nga Guegma ay ara pag sinti. Kung anono man ang ag lebas indi ta ren mabago. Pero ang para sa arumanen ay kabeg ta pa ra enged. Kung mi matuod kao nga Guegma sa ateng banua, indi mo i pabayan nga rangga’en lamang i ang maririmong natatabo kanaten dadi, ang anino ig mga ambisyon i ang mga bagong Cuyonon para sa aruman. Suportan ta sanda ig ipakita ta ang ateng Matuod Nga Guegma.

2 thoughts on “Ang Matuod Nga Guegma

 1. bancalanen

  Sayod ako sa imong pag gegma sa ateng islang Cuyo…. ang matud nagapasalamat ako y mayad sa ateng Ginoong Jesus nga ag buat kaw ang site nga dia para kanateng mga Cuyonon.Mabael anang akakatabang,akakadura y pagka homesick tenged medyo doto kita lamang sa Cuyo nga permi.
  Sa ano mang plano o ena-ena nga maliag indo y buaten sa mga madarason nga adlaw ,,ako maga suporta ra maski sa anong paagi kabliten ako indo lamang.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  @bancalanen: Ing kumusta ta kao ki aunti marivic pa’agi ki nanay. Kilala kao ra gali ni nanay. Abebereng lamang kung pasamoro kita ag bagat. hehe.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.