Suggestion ni Kutapdi

Sa ing sulat ni Palaminco nga Patirap sa ateng Kultura, nga ing pasanag na sa Cuyonon, naga pakitaw kami indong mga ena ena o suporta sa suggestion ni Kutapdi. Makuon tana…

Basipa ren lamang maturuan da ang mga maelam-elam ang atueng mga kabatan dadi para mapadayun-dayon anda ra ang culturang cuyunon. Labi pa ren da engued ang pagtugtog y ang mga instumentong orihinal na cuyunon.

Pasamuro ta kabay mapapabaskeg ang atueng mga ing titinguang dia? Calooy Dios na madayon ang mga plano, aliliag ko andan y propose paagi sa CP ang pag sponsor y ” Open Contest o Competicion” umpisa sa kantang cuyunon, group intrumental gamit ang mga tipano, banjo etc…asta sa pundo-pondo ig erekay. Aga paraet aco nga paagi sa tuladiang programa, posibleng maingganio ang ibang mag participar labi pa kung mi matinlo kitang pa-premio para sa maga pararticipar. Indi ko lamang masiguro kung natatabo ro’dia sa cuyo na dapat andan, mabuay deng tiempo ing bubuat y atueng municipio ang tuladiang programa. Pa’ambengen ta ang cuyo ig buien ta ang culturang cuyunon!

Basa’en ta ang Patirap sa ateng Kultura. Ig ang indong mga ena ena ay maba’el nga tabang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.