Kantang Cuyonon

AKENG GUEGMA INDI AG OMAN kantang Cuyonon nga obra isarang henyong Cuyonon na si Mr. Palarca. Pwede indo i pamatian sa SHOWS o maski sa PHOTOS.

For the record, mga tangay dan ang kantang dan beken pa i COPYRIGHTED sa oras nga dia. Animan pasensya kung indi ko ka padara kanindo ang original copy tenged indi ako ra maliag nga maduran si Mr. Palarca.

Salamat da sa beken i ma’isbot nga si Tayangaw. BTW tayangaw anono gali anang aran ni Mr. Palarca?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.