Kaministiran y ang Ospital sa Cuyo

[STICKY POST:] Originally published on May 16, updated May 17 2007

Sa aran y ang Cuyo Press aliag amuen ipakita sa tanan ang current situation y ang Cuyo General Hospital base sa mga ladawan nga nabel y Joel Cabangbang anang pag-uli sa Cuyo ang ag lebas nga bulan. Medio makuri ra andan ipakita sa ateng site ang mga litratong dia pero, ang kanamen lamang ay kamatudan nga basipang mi mabuat kitang mga cuyunon para sa ikaka-ayad ateng ospital sa Cuyo. You might need to refer to the project page before you continue.

So, anono ang Current Situation sa CGH? Akasulat dian sa PROJECT PAGE ang mga kaministiran y ang CGH. Talagang kurang sanda sa kagamitan animan kami dige sa Cuyo Press aga panawagan kanindo na basipang mi mabuat kitang maete. Anono man ang indong tabang nga bubuwaten o mabubuwat, ipa deretso indo ren lamang sa ospital tenged sayang ang tiempo kung maga agi pa kanamen ang indong donsayon. Uliten amen lamang (For the record) nga kami ara o indi ag kolekta y kuwarta. Kami maga donate da caloy y Dios y darwa ka mercury BP sets. Keep posted kamo lamang dan marapit den.

Ig Elam amuen nga kada isara mi isara, mi magiging iba-ibang commento sa nabebetangan ateng ospital. Ang tanan nga commento ay ririsibien amuen paagi sa atueng site nga dia, para mapateng-pateng ta nga basipang maman ang maging dalan agud makatabang kita maete sa atueng ospital. Makuri y isipen nga isara sa atueng mga kaparintian sa Cuyo ang aka confine sa atueng nakikitang mga ladawang dia and worst saben maski VITAL SIGNS indi ma buwat ateng mga Nurses ay kurang ngani sa kagamitan.

For the record, ara amen y kukunan sa tanan nga ang ateng ospital ay duro rimo ig duro lised. Ameng maliag y kuon, sanda kurang y mga kagamitan. Ig sayod kamo ra siguro nga kita ra lamang mga Cuyonon ang kakatabang.

6 thoughts on “Kaministiran y ang Ospital sa Cuyo

 1. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia

  hello banbanen…salamat sa imong anunsyo.medyo mapungaw manda ang situasyon ang ateng ospital base sa litrato nga dia ig sa akeng nakita datong kasandagon nga nag bakasyon kami sa Cuyo. aliag ako ra ag tabang maski maite lamang para matabanga da akeng mga paryente doto. akeng suhistyon ay tenged kita beken y mga doktor o nurse o nakakaintindi ang kagamitan sa ospital, mas matinlo siguro kung sa ospital mga alin ang listan andang kaministeran tenged sanda maman ang nakakaelam ig isulat anda kung anono ang pinakaimportante- pababa. isara pa isulat anda kung pera ang tantya nga presyo o magagasta ang kada bagay. sa paaging dia, madali nga maelaman kung nabakal den, indi pa ag doble, pwede pa iboluntad o y sponsor ang aliag ag tabang nga bakalen ang isarang bagay nga medyo maagan kanana o mi kakilala sanda nga makakatabang ..samoro kabay???

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  Dan ang mga listahan sa Project Page nga kaministiran ang CGH ag alin mismo sa ospital paagi ki AGENG. Tama imong suggestion ‘nong “LATO”, animan kung sino man ang aga planong mag donate, baritan indo ra agod indi ag dobli dobli, kung sabagay maayad den da enged ang mag doble kumpara sa ara enged y magamit. Salamat da sa suggestions

  Uliten ko lamang para sa tanan, nga Ang Cuyo Press maga donate 2 ka BP SETS na mercury, lamang indi amen pa pwedeng y post ay kami aga pa buwat pa y NAME PLATE nga DONATED BY: CUYO PRESS ig kami si bulalo asta si kutapdi aga isip y pa y matinlo bago ameun y post. – as i’ve said, keep posted kamo lamang.

  Dading a’elaman indo reng tanan nga kami ara y kokolekta y kuwarta…Ig na’elaman indo ren da ang kaministiran ang CGH, kanindo ren lamang dan.

  Kami mi iba pang plano nga madarason nga beken lamang sa ospital aka Focus. I guess kutapdi will add something to this, pero “indi amen pa pwede y barita.”

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  Basipang claro ron da sa tanan ang nasambit y banbanen. Tama, kami mi mga matitinlo pa rang ibang plano para sa cuyo. Ipapaelam amuen lamang digui sa site once mi natabo ron sa mga planong dan. Inde cami lamang maliag y ang maga luang aga reges cami solicit sa mga aga birisita ang site nga dia. Ig kung ano mang negative issues, ririsibien amuen dan tanan . Tengued tao kita ra lamang, nga maski moro pa tinlo imong ing titingua para sa cayadan, mi dian pa ra engueng mga engey nga contrabida. Dadi, sa tanan nga aliliag ag tabang sa cuyo, maski sa anumang paagi, paki-diretso indo ron lamang sa natetenguedan. Kung ospital indong aliag tabangan, idiretso indo sa ospital. pag sa escuelan, tuladato ra indong buaten. I padisir indo lamang digi sa cuyo press para maiwasan ang duplication ig para mai-post amuen indong matinlong bubuaten o nabuat den sa cuyo and, of course with supporting documentations or proof. And, most of all “CREDITS GOES TO YOU.” Ang ki Juan indi pwedeng maging ki Pedro and Vice Versa.

  Kung mi mga pakiman camo o suggestions paki contact den lamang ang cuyo press. Either bulalo, kutapdi and banbanen. We are one here in CP. Salamat sa indong oras ig Calooyan kitang tanan ateng Ginoo.

  Like

  Reply
 4. banbanen Post author

  Maliag ko ra gali ibarita kanindo nga ang akeng mga kaiban dati sa Israel, aga planong mag donate y Santo Ninyo sa ateng simban. So far dan maman pa lamang akeng bati, “PLANO” tenged kita puros okupado… tawan ta sanda lamang y bastanteng oras. Ig basipang magpadayon da dia ang matinlong halimbawa.

  Like

  Reply
 5. SARUROT

  sa tanan na keng mga kasimanua basiparang sa pagui ang cuyo pres o sa kanateng sadiling mga cuyonon ay matabangan ta ateng banuang cuyo. indi taren elaten na ang mga politiko o mtatas na tao ang maga buat dia tenged kung sarigan ta sanda.. ag puruti ren ateng [hair] bok dan indi paraenged matbo..animan mga tangay magkaliek kita ren mayntras maga pa…
  dan matod ang ing babarita ni banbanen na kaming mga cuyonon sa israel maga donate y bulto santo nino o maski anono sabot ameng makakaya…dya plano pa lamang arampangan amen pa….kaluyan kita ateng guinong dyos….{magkaisa tayo] anono dan sa cuyonon?

  Like

  Reply
 6. imamatad

  Dapat ang mga taga cuyo o mga cuyonon mga dodoy ay pareho kanindo.labi ren kanimo banbanen ig kutapdi,aka d b n diony dya?kaluyan kamo ra engued ateng ginong diyos.dan talagang matod indong nakikita s ospital.ako ngani ing p donate d n banjo y nebulizer.dapat darua andan.ang nainabu saca bilog lamang akeng ing donate kumus ing kpos ako budget.Cash lmang akeng ing taw ig c banjo ren ang ngbakal.Tapos akeng manang s germany ing kampang n ang Liberato Foundation based in Germany as well na kung puede mgdonate y mga bulong ig mga equipments s ateng ospital.caloy ateng ginong diyos ay ag donate sanda ra.mrake rake ra andang ing donate.Ang nag assist ig ngdara knanda s cuyo ay c Mrs.Ching Tan(sister of our former gov.Socrates).Tapos ag form sanda ra y monitoring committee 2 monitor those things donated.Matamang salamat s indong kinaisipan.long live CUYO PRESS.God Bless. IMAMATAD.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.