Dyok Dyok lamang

Sais-senta ka pakadlaw ig dan dyok dyok lamang. Salamat sa ag partisipar.
1. banbanen – April 13, 2007
Mi darwa ka baleng, aga uli ren. Aga salid-sid sa dalan.Baleng #1: Pay pag pakilid dan mi tae.
Baleng #2: Adin? Dan beken’y tae.
Baleng #1: Aylam, mayad pa samitan ta para sigurado.Ag para’et si baleng #2. tapos ing samitan na. Makon tana…“Wi, tae manda! mayad lamang ara ta nalapaki”

2. kutapdi – April 13, 2007
Si Apeng na taga bangcal ay ing bandanan y anang kamalay nga ag pupo andang kapayas. Ing patakan y bisara anang nanay ang cailorang kabatan. Sa raet anang leba y Apeng, ing ayat na ren lamang inem anang tangay makon tana pa…”dan ang pinakamasakit ang bangdanan cao ang ara mo y buata!” Saben icao manda ang ag pupo makon anang tangay. Lintian akong lagi dadi kung ing buat co dato magsabat si Apeng. Ay! mainem kita ren lamang manda kung tuladan da lamang ing babangdanan ka ang ara mo ra y buata.
Maglebas ang pira ka oras…ang kalisbut ingan y Apeng mag-uli cananda ig sigi pa anang tangis ra raet talaga anang leba! Sa canugon anang nanay…aka isip ang siguro manda beken da si Apeng ang ag pupo ang kapayas animan, ing baniosan na si Apeng y ang labakarang mi malabab nga tubig para mamanmanan y maite…pero talagang sobra ang nainem y Apeng animan ara na napigiling magsuka!
Ing dapal-dapalan y nanay na si Apeng tengued anang ing suka ay puro kapayas!!!
3. bagasay – April 15, 2007
macon sanda sa cuyo ara muslim? maraque gali. dyan si…datu roman,
datu manda,
datu lamang,
datu ron,
datu sanda’
datu maman,
datu conoig ang calisedan cananda sidatu macori.

4. palaminco – April 16, 2007
Dia medyo luma ren pero ayos pa.Si Tay Ca’loy nga taga-Pawa a pakon sa lansangan para magsimba. Tengued nga bago anang sapatos, aga-siki tana lamang a panaw, ing bibitbit na lamang anang sapatos. Sa sobrang apura ay mamauri ren sa misa i Fr. Frutos, ara na akita ang bato nga aga lutaw sa karsada, asapdo na. Aigadan anang inaina sa siki ig atanggal anang kuko.Ugiaw tana sa sakit pero makuntana, “Tangina, mayad ngani ara ko’y sutan akeng sapatos, kuindi rangga engued.”
5. kutapdi – April 16, 2007
Matud na natabo!…Adedemdeman co pa ang sa cuyo cami pa…mi amueng catabang caming ing sugo y nanay para magpakitaw y ang bunga ang camias sa may “luncheonette”.
macon si nanay.. abir ning medio ang kasabor dato ag tula y ang luaw-luaw… pagpakitaw anay y kamias sa luncheonette. adin dato? mag sabat tana…way dan lamang sa ateng camalay macon si nanay. tengued maaga pa ig sarado pa ang luncheonette anda sandoval that time (ang pagkaelam gali ang pobre ay Lola Sionit), animan tuladaya ren anang tuktok sige pa anang erang…makon…Lang Sionit?…Lang Sionit?….cami kuno mapakitaw indong kamias! (sorry…a katurog pa si Lang Sionit!)
6. talawan – April 16, 2007
Mi saka nanay ang dorong ka erep sa anang batang lalaki. Moro na ang rake ren ang ag reklamo nga aga panakaw anang bata y panty.Nanay: dan! ing bacalan taka ren saka dosenang panty! kuidaw nga mi mabati ako pang aga panakaw kaw y panty ibang tao.Bata: ara dais imong mga pinamakal nga dang panty! Inde aco maliag dan. Dan ara pa nagagamit!Bwahahahaha!!!

7. palaminco – April 17, 2007
Oldies but Goodies1. Si Tay Pedro agpakon sa Manila. Akakita i ice, makun tana: “Diaske ang tinlo ingan ang baidan digue sa Manila, a sinaw-sinaw tapos mi tubig nga lagi.” Sa anang kabilib, ag bakal tana ang “baidan” dayon nay betang sa bayong ig ing salan na sa saka kilid. Pagbalik na pagkatapos ang darwa ka oras, a tunaw den ang ice tapos durong kabasa anang bayong, makun tana, “Diablong mga taga-Manila dia, ang ka babaryado ingan. Ing takaw den akeng baidan, ing-pangian pa akeng bayong.”2. Si Tay Pedro para engued a pasyar sa Manila. “Grabe talaga ang mga taga-Manila durong ka adlek sa mga takawan. Ang tatas ingan andang sarablayanan.” (transmission lines gali ang kuryente)3. Si Tay Pedro para engued sa Manila. Ag bakal sigarilyo kaso ara posporo. Akita na nga mi saka taw nga agasigarilyo, ing rapitan na i magkon, “Pare, pasindi nga.” (astig den) Ing palua ang taw anang lighter i sindian. Agulpian ateng bida pagkakita ang lighter nga mi kalayo, makun tana, “Asensado talaga dito sa Manila, pati apoy de lata na rin.”

8. bagasay – April 17, 2007
comay 1: dan gali kuno ang mi miana ang charlie anang bogtitinae ni doan.comay 2: siguro manda. selenga andang apelyido parehong marketing.
9. palaminco – April 18, 2007
Si Nay Tulya, ag-pakon sa States para bisitaen anang apo nga apat ka dagon. Aga-adal pa lamang i limeg i ingles si Nay Tulya, ing papraktisan na anang apo. Mi kaisarang a ulog sa sya anang apo ay durong ka peleg, abukolan sa ulo. Makun si Nay Tulya, “I tuld you not to, you do, now look at.”Translation: Ing kunan ta kaw nga indi moy buaten, ing buat mo pa engued, selenga dadi.
10. kutapdi – April 18, 2007
Ing pabutilan y mang ambo si berek moro nadakep nang ing tutudila y berek anang batang daraga. ag reklamo si berek sa kapitan sa pagkakasuntok kanana.KAPITAN: ano baya ang natabo?BEREK: aga pangi ako lamang marapit sa andang banyo…wi dayun na ako ro y pekpekan.KAPITAN: aruy…ayamo na buat mo ra datu? mang ambo?

MANG AMBO: butigen kao! ika ara y papangi…ing tutudila mo akeng batang daraga nga aga parigos. aga karawat ka pa ngani imong paramusunan maintras aga panudila kaw kurdimaw kaw!

BEREK: ika na mang ambo… medio beken ka ra lalaki…di ba kitang mga lalaki pagkatapos ta pangi ing dudugdog ta ang kanaten? ing dudugdog ko ron datong pabutilan mo ako ah!

11. paramusunan – April 19, 2007
ag sakay si inday sa jeep papakon divisoria, tapos tamang tama ing holdap ang jeep, makon ang saka holdaper” Holdap ito! ilabas lahat ng mga alahas at pera,”tapos ag seleng ki inday ,makon”ikaw anong tinatanga tanga mo dian ilabas mo na pera mo,saka yang relo mo pati yang SALASYOS mo,makon si inday ,kaw gali cuyonen?mag sabat ang holdaper,en manda di karen lamang ag lisang excempted kaw,
12. banbanen – April 19, 2007
Mi sakabilog nga sosyal nga ilaw ag pakon y manila. Pira lamang ka bulan, ag balik sa Cuyo. Pag uli anang nanay nga ag pakinas y tirik,tayong,lato, bararawan, a’kita na ang DAWAT. Makuon tana…“Ano ‘to?” (Tagalog yan).mayntras ing tuturo na nag dawat, ing kagat anang tudlo. Aka ugyaw ang ilaw nga sosyal. Makuon tana….“Ay DAWAT gali”

toinks! Miris kanimo. Tagalog ka pa. Cuyonon ka ra lamang!

13. tagaikoy – April 20, 2007
mi mag tangay nga cuyunon, mga babae, aga sakay y jeep papakon y divisoria alin y navotas. tay ang kababaryada, ing pag trip-an anda ang lalaki nga kasakay anda. makon ang sakabilog, aruy ang lalaking daya ang kabael nga tao, dan kabay mabael da ang kanana? duro andang kadlaw nga darwa.magsabat ngani ang lalaki, makon tana “aw katamtaman da ra lang”durong kaeya ang darwa, aka lusong sanda sa ara sa lugar…
14. subingan – April 20, 2007
isarang adlaw mi saka batang aga toothbrush…ag lagpak anang toothbrush sa kasilyas tapos akita tana anang nanay nga ingpuputay na anang toothbrush.makon anang nanay, dodoy dan indi mo ren y gamiten,dan maburing den. ing pilak na anang toothbrush tapos ing bel na ang toothbrush y nanay na makon tana, nay dagi indi mo ren da gamiten….makon si nanay na, ayamo? magsabat anang bata, tay dya muro maburing den, dya ag lagpak da ang isarang adlaw. nyehehe…
15. gekgekan – April 20, 2007
mi saka magkal, agpacheck-up anang mata sa doctor.
magkal: doc pacheck-up ako akeng mata,indi ako ren muro karipara mayad.maliag ako andan ag pabuat akeng antipara.
doc: dagi bubuatan takaw imong antipara, magbalik kaw maglapas ang saka domingo para maelaman ta kung sakto anang grado sa imong mata.
pagkalagpas ang saka domingo ag balik ang magkal sa doctor ang raet anang leba…doc: ayamo tuladan imong itsura? beken matinlo ang antipara?
magkal: doc matinlo.ag sanag ngani akeng paneleng
doc: tay anuno imong problema?
magkal: adiskubre ko animan gali akeng asawa agapanramig den kanaken dato gali akeng asawa HOSE…
16. kirit kirit – April 20, 2007
matud nga natabo:
sa RCPI kanda nay pitay mi saka malam nga magatawag…makon ang operator: lolo duto sa booth #2. ing sagyap na ang #2, dayon na y abrian ang pwertan dayon tanang ugyaw HELLO… pero ara na y kabegi ang telepono…tapos dayon tanang lua, tapos dayung reklamo sa operator… Ayamo ara mi aga sabat digue?
17. tambalang – April 20, 2007
mi darwa ka bengel nga ag bagat sa kalsada.ang saka bilog aga pamaligya ipon.
bengel 1: dan anuno imong ing babaligya? ipon?
ag sabat, paugyaw
bengel 2:beken!… ipon!
bengel 1: aw! akeng kalaem ipon…
bengel 2: bengel…
18. banbanen – April 20, 2007
Si nay etron ag pakon sa Munisipyo. Durong ka’aga pa. Sige anang tawag, makon tana “tao po” Tao po”Ag sabat ang Pulis. “Nay etron ara y tao, pagbalik lamang lalagat.”Ing irepan si nay etron dayon tanang uli. Makon anang bata, “Ay dan ‘nay ayamo ikaw ag uli ren?”Mag sabat si nay etron…”Ara pa tao sa munisipyo, pulis lamang.”

toinks!

19. paramusunan – April 20, 2007
si bitoy aga pabugal sanang mga tangay,makon tana ,”mga tangay dan kaya ko y eseben umpisa degue sa bisukay papakon sa pantalan ang cuyo”makon anang tangay ,”aber selengenta?,tapos pabugsuk ngalagi si bitoy ing eseb na papakon sa cuyo,tay ang marapit tama ren sa pantalan akita anang tangay ag balik si bitoy,mag abot tama sa bisukay makon anang tangay” aydan bitoy ayamo ag balik kaw”?magsabat si bitoy” sayang marapit ako ren andan tay ing kapos ako animan ag balik ako”
20. bagasay – April 22, 2007
nanay: nene, mag sengnad kaw ngani igapil mo ang kuti asta ang tio.nene: een, nanay.ang ig karaen den, ing abrian ni nanay ang kaldero.nanay: susmaryosep! ay dia ang kuti aga iwan digi?

nene: makon ka ra y gapil ang kuti asta ang tio? dan kuti lamang ay ang tio indi ag kaigo sa kaldero.

21. bagasay – April 22, 2007
ag pakon sa siyudad ang mag-ama.ama: ta dodoy, dagi kita ren sa ing kokon nga siyudad. anono imong maliag y kaenen? ice cream?dodoy: hu! hu! hu! (aga ileng-ileng)ama: amos mapakon kita sa jollibee. doto mi hamburger asta spaghetti.

dodoy: indi ako dato. hu! hu! hu!

ama: tay anono imong aliagan, pag kon kanaken.

dodoy: waaah! akeng aliagan bua!

22. Katian – April 22, 2007
Mi isarang lalaking burayen sa cuyo na mabuay den ing loloko anang asawang babai. Isarang adlao, ing salisian doman y ang kabit ang babai ang cailorang burayen. maintras aga paramuaten ang darua nasintian y ang burayen na aga uyug-uyug andang kamalig. makon ang burayen, ay dan? ano ron ang natatabo dian? magsabat ang babai, way ang tio a pangalot!
23. tayangaw – April 22, 2007
Tangay Katian kasugpat ko lamang sa imong kwento…Dan pira ka gabi pa nga ag balik ang lalaki sa balay y ang buray. Kadabis anang koon y anang asawa dato manda ang tio nga aga pangalot… Apaparaet na ra ang buray…Saka gabi, maintras ‘apangalot ang tio’… ag limeg ang buray…
‘Nay na, kunako ron nga lagi tabugon mo ang tio, wai akeng buli ren anang ing kakalot!’
24. tayangaw – April 22, 2007
Si Ini ay bagong estudyante nga Cuyonon sa Manila.
Isarang adlaw ag pakon tana sa talipapa…INI: Miss, magkano sa KATUMBAL?Ang pobreng tindera ara kaintindi… ing erepan den si Ini bago naputay y ang tindera ang ’siling haba’…INI: Damparang… hindi yan! Yong KITIKOT!

25. kutapdi – April 22, 2007
Mi caiban si nanay na cuyunon sa manila ag seleng sanda sine. kagugurang anda lamang..makon da Niev, way dagi mi nasalan nga malita..mag sabat si nanay wi dan beken y malita, dan ang gururangan nga naka fold. damparang.
26. tayangaw – April 22, 2007
Si Alud maga first year college pa lamang sa Manila.
Katabid na si Manong na, ag saguiap sanda y eskwelan nga puede na iseledan.
Isarang adlaw ag lebas sanda sa E. Rodriguez… dayong pakiman si Alud…ALUD: Manong, dan anono ang mga course nga ing o-offer sa QUEZON INSTITUTE?
27. bagasay – April 24, 2007
akeng tio dorong ka-bright. kung pakimanan mo 2+2 aga ol-ol kaapat. kaisara nabati ameng kamalay ing pakimanan na 2million+2million, asta dadi aga ol-ol pa.kailora akeng tio, ag niwang den, paos pa.
28. palaminco – April 24, 2007
Si Poroy pati si Alud aga laber. Indi sanda ka lua ag pakon sa baybay ay si Tay Kustan, anang tatay i Alud, durong ka istrikto. Ang ing bubuat ang pobreng a guegman, sa gabi aga pakon sa idalem ang kuarto i Alud si Poroy. Sa anang lubot ang saleg, ing papalua ren lamang i Alud anang bibig asta eyen para ma-arekan i Poroy. Mi kaisara ing buat anda dato, ara sanda kalibutan nga akita gali i Tay Kustan andang ing bubuat. Ara’y limeg-limeg si Tay Kustan.Mauman nga gabi, ang marapit den agabot si Poroy, ing sugo i Tay Kustan si Alud nga magpamlantsa ang mga lambong. Ara nabuat si Alud, kuindi magdason sa sugo anang tatay. Pag-abot i Poroy, ikap tana anang eyen i “Alud”, makun tana, “Palangga, ayamo ang tagres-tagres imong eyen dadi?” Ara pa akuntento si Poroy, ing parapit na pa anang eyen, makun tana uman, “Palangga, ika’ ara pa katututbras? Ang ka buro pa imong ginawa.”A gulpian si Poroy, tengued nga ag sabat si Tay Kustan, makun, “Pag-ipes, da’ akeng buli.”Madasig pa sa ing-puputulan i ikog si Poroy nga agdalagan pagkabati ki Tay Kustan.

29. AGENG – April 24, 2007
Dagon: 1987
Tarabidan kami alin Navotas aviado pa-Divisoria, ako, si Kumpay Toks (Ramon) Ebio, Kumpay Mats (Enrile) Magbanua, mi si Kumpay Tserman (Cesar) Lucero.
Oras: Pasado 11:00 ang gabi.Pag sakay amuen sa jeep, mi 3 ka pasahero puro daraga, pampito kanamueng apat.TOKS (macon kanaquen): Toks, selenga dayang chicks sa tenga, kaina pa anang seleng-seleng kanaten. Dia siguro mi nati-tripan kanatuen.TSERMAN: Kanimo aga siri seleng, kanimo medio naliliag.

TOKS: Aga pangita siguro ang kuoton ko anang ita.

(Mabaskeg amueng arampanguen, sarig kaming kami lamang aga irintindian. Magsabat ang daraga sa tenga:)

DARAGA: SAMITE, KUNG INDI TA CAO Y DAPALAN!!!

(Ayamo, kami ag elat pa ang maga abot sa Divisoria ang jeep? Lusong kaming tanan ag lagted ibang jeep! Amueng kaeya sa mga daragang dato. Dato gali sanda mga taga CORON!!!)

30. AGENG – April 24, 2007
60s-70s:Mi isarang kilalang negosyante dian sa atuen, kilala sa baskeg ag pamakal BAKA, dang mga tiempong dan ang ag pakon kanda Tay BUTOY dian sa Maringian:NEGOSYANTE: Manong Butoy, aqueng bati duro imong ing sasagud nga BAKA, puede ag SELENG?BUTOY: Puede tay PAGBAYAD una!

NEGOSYANTE: SESELENGAN ko lamang. Aco ara pa ra y kukuon nga aco maga bakal.

BUTOY: Tay pagbayad anay ngani una bago ka magseleng!

NEGOSYANTE: Ayamo ngani??

BUTOY: Ayamo, kung maga-seled cao y JOY THEATRE mi 3-SISTERS THEATRE ara cao pagbayad? Bago daya bago cao ka-seled para mag-SELENG, ma bayad cao anay una? Pagbayad anay una bago ta cao pa-SELENGEN aqueng baka.

Belag sanda lamang nga ara sanda y imanan.

FYI: JOY THEATRE Owner – YAPPARCON Family
3-SISTERS THEATRE Owner – GUARDIANO Family

Dan ang 2 ka sinean dang mga tiempong dan sa atuen sa Cuyo. Ara co ren naabutiy ang CUYO THEATRE y ang Sandoval Family.

31. AGENG – April 24, 2007
PANAWAGAN SA TANAN NGA CUYUNON (Lehitimong Taga Cuyo) NGA AG WARASAG SA TANANG PARTE ANG KALIBUTAN!!!!(PADEMDEM: Basaen indo anay tapos bago camo mag comentar o mag taw indong reaksiyon!!!)Aga panawagan aco sa tanang atueng mga casimanua, nga tabangan aco indo ra ag pangamuyo nga basipang mag buat da y pa’agi ang mga opisyales atueng lokal nga gobyerno sa atuen para matapos ang pangarwang “BUILDING” nga ig para-tindeg sa atueng pantalan sa Cuyo.
Kung natatanda’n indo, mi saka “building” nga ag tindeg duto, datong ipa-obra ig patinlon atueng pantalan. Matamang pakiman ang ag lulutaw natetengued sa yng pa-aran sa building nga datu. Mababasa anang aran: JAPAN.
Ayamo kuno JAPAN?
Matamang Cuyunon ang ara kalibutan nga ang dang building nga dan mi anang ka-sugpat, dan lamang ara natapos.
Tabangan aco indo pangamuyo nga matapos den da, para madura ren da sa ena-ena ang mga tao sa atuen ang ma=problema sanda isip anang aran.
Ang pangarwang building, nga kasugpat ang na-una, anang aran duto sa plano aka buetang: TALAN.
Kung matapos dang building nga dan, maga ayad-ayad den ang pa-ino-ino atueng mga kasimanua.JAPAN-TALAN (Dia Pantalan)

Matamang salamat sa mga maga urunir! Calo’yan kitang pirmi!

(Original Joke – ag alin ki Kumpay Emman Torres..)

32. bagasay – April 24, 2007
CUYONON: porke kami malised ing dadaeg-daeg indo kami lamang? lintian!ENGLISH: because we are poor you just winner-winner us? thunder!dia ag alin ki tikoy(dante san juan) by text.
33. LIWIT – April 25, 2007
DIAN ANG ISTORANG DIA ABATI KO LAMANG PERO ARA KO KALIBUTAN KONG MATUDAPATAY ANANG TATAY NI BUTOY NA TAGA MARINGIAN
TAY ANANG NANAY SIGING TANGIS KATABID SI BUTOY AGA ATUBANG SA MINATAY, MAKONG ANANG NANAY KI BUTOY MAINTRAS ATANGIS,
HMMM HMMM HMMM,BUTOOOOY SI PIDIS ARAREN!!!!
MASABAT SI BUTOY HMMMM, HMMM, HMMM MAITRAS ATANGIS INGTURO NA ANG MINATAY IG MAKON,,AYDANDA!!MAKON KAW ARAREN
34. LIWIT – April 25, 2007
DIA ANG UGALING CUYUNON GRABE AG ISTIMAR ANG BISITAA SISIREM SIREM DEN SA BARYO
ANG SAKA PAMILYA AGA PREPARAR ANDANG YAPON
ANANG SERA SAKA LINEGEB NA ISDA,ING ISIP ANANG NANAY KUNG PASAMURO NA PAPAKAIGON SANANG TATLO KA BATA ,
TAY NI AGULPI ABOT NA ANANG KAKILALA,DAYON NA I IMBITAREN MAG KAEN,ING PAUNA ANDA PA ANG BISITA
DAYONG SELED SA KWARTO ANANG NANAY ANANG MGA BATA GALI ASILIP SA LUBOT, TAY ING SABURAN MAYAD ANANG BISITA AG KAEN ANG LINEGEB,
MAKON ANG SAKA BATA MAINTRAS ASILIP SA LUBOT,,WAY NANAY ING BALISKAD NAREN,
MAGSABAT ANANG NANAY SIRI LISANG MAKAEYA
35. Katian – April 25, 2007
Ag pakunsulta si biloy sa doctor tengued problemado tana sa anang nasisintian sa anang lawas…DOCTOR: biloy.. ano akeng katatabang canimo?BILOY: doc…aco baya pirmi aga utot piro ara tunog ig ara pangalamo.DOCTOR: inema ang bulong nga akeng itatao kanimo sa seled y saca domingo… tapos magbalic ka digi.

pagka lapas ang saka domingo… ag balik si biloy…

DOCTOR: biloy, cumusta ren mi matinlong resulta baya?

BILOY: doc, medio sa ag lala pa dugang akeng asisintian. sige para engued akeng utot pero ara pa ra engued y tunog… ang problema ang buro ingan akeng utot dadi beken pariho ang dati.
DOCTOR: good news dan biloy. ma’ayad den imong sinusitis! imong talinga roman akeng bubulungon.

36. tagaikoy – April 25, 2007
tempo y christmas. si nanay pati si tatay aga preparar nga masimba sa kasasanagen….sa seled ang kuarto, si nanay seging begeng begeng, makon tana: ay dia akeng kamisita nga dia ayamo kabay ang kalabeg ingan. tapos segi anang beteng beteng sa anang mi lieg.sa lua, si tatay sige rang reklamo. makon: ayamo kabay ang ka tagued ingan den akeng kamisita. ang isarang domingo ko ra lang ing sot, matinlo pa ra.dayong ka lua si nanay, makon tana: ya dan tatay na, kita gali ag bayloan ateng kamisita! asta kaabot sanda simban, indi ren matapos tapos andang kadlaw.

37. banbanen – April 27, 2007
Mi saka babae maliag ag pa TATTOO sa anang darwa ka ITA (Singit). Makuon tana sa manig tatoo…BABAE: akeng aliagan andan sa Wala (left) aka sulat “MERRY CHRISTMAS” tapos sa To (right) aka sulat “HAPPY NEW YEAR”Nabereng ang manig tatoo. Dayon tanang pakiman..MANIG TATTOO: Ayamo “MERRY CHRISTMAS” sa Wala asta “HAPPY NEW YEAR” sa To?

BABAE: Samuro makuon da akeng asawa ang pinakamasabor kuno na pagkain ay sa pagtetengan y ang Christmas asta New year.

38. bagasay – April 28, 2007
dia matud nga natabo sa cuyo hospital ag alin sa isara sa mga nurse doto.nurse: dang pa’yang, imong bata pira kabilog?dang pa’yang: 15, miss.nurse: aroy, ang ka tama. ay kamo imong asawa ara engued y gamit y mga contraceptives pareho ang pills, condom ig iba pa?

dang pa’yang: ara manda baya. inonong ang ki tatay na lamang engued ang akeng ing gamit, ara ren y iba.

39. bagasay – April 28, 2007
bago engued lamang ag seled sa akeng cellphone dagi, ag alin deman ki tikoy san juan. aelaman anda moro nga doro kababaw akeng kalipayen animan sige andang paradara.miss gabayan: mr. perfecto ustares, define physics.pecto: physics – is when the kuday enters the sarading, the lock physics and traps the kuday inside., si tikoy.

40. bagasay – April 28, 2007
bago engued lamang ag seled sa akeng cellphone dagi, ag alin deman ki tikoy san juan. aelaman anda moro nga doro kababaw akeng kalipayen animan sige andang paradara.miss gabayan: mr. perfecto ustares, define physics.pecto: physics – is when the kuday enters the sarading, the lock physics and traps the kuday inside.maestra: tecla bantog, how old are you?

tecla: (aga isip, anono kabay ang aga panaw sa dose?) aw ma’m, i’m walking to twelve.

41. AGENG – April 28, 2007
KABATAN: Tao po!! Pabakalen da!!!(Ara aga sabat.. Uman tana pa-naopo, medio pa-ugyaw den!!!)KABATAN: Ay dia, ang mga tao digue adin den? TAO POOooo!!!!
PABAKALEN DA Y COKE!!!!Nay FELING: Ay siri ugyaw dian Udoy! Imong pabetang kanaken,
BENGUEL? PIRA KA STICK NGA HOPE??????

42. AGENG – April 28, 2007
BANBANEN: Ara ren siguro mag dasig pa sa aqueng lolo pag abot sa dalagan!!! Yng teyeb na dalagan dan’g lansangan. Dian tana sa municipio ag umpisa. Mag umpisa dalagan, ag tak-tak tana bato. Teyeb tana ang lansangan. Purabil mag de’t ang bato sa lugta, nasarap na ren! Tulad datu ka dasig aqueng lolo!KUTAPDI: Ara sa aqueng lolo dan!!! Teyeb da ang lansangan anang yng buat. Dan lamang ara tana yng ulog nga bato. Dalagan lamang anang yng buat. Pagka teyeb na ang lansangan, saca (1 min) minuto tana ren panari bago ag abot anang anino!!!AGENG: Maluluyo!!! Durong ka-luluyo indong mga lolo!!! Aqueng lolo ara y teyeb ang lansangan. Dian tana lamang sa “plaza” ag teyeb!
Ang primerong teyeb, ayos pa ra. Ang mapungaw datung pangarwang teyeb! Disgrasya aqueng lolo!!! Sa sobrang dasig, YNG BUNGGUAN NA ANANG LIKOD!!! Dagpa aqueng pobreng lolo….
43. AGENG – April 28, 2007
AMANPULO, 2003:Pool Attendant si AGENG ang mga tiempong datu.
Isara sa amueng naging guests duto, saca familia sanda, ang ag tinir kurang-kurang sa darwa ka domingo.
Ang libayen sa darwa ka bata, aga edad walo (8) ca dagon; durong ka diwal. Indi maubusan istorya, indi maubusan pakiman.
Isarang beses, mi saca BAYAWAK nga a kanwang-kanwang marapit sa “swimming pool”. Dalagan a parapit ang bata ki Ageng, pakiman tana:GUEST: “Is it a lizard? Is it a lizard”AGENG: “Yes, it is!!! That’s a MONITOR LIZARD..”

GUEST: What is its SCIENTIFIC NAME?

(Sus, a gulpian si Ageng!!! Malay na ra dan, ay datung tiempo anang BIOLOGY Subject ki Mrs. Palao [asawa ni Bro. Laude] duto sa PCAT, dian tana durong ka ruya! Sayod si KutapDi dian.)

Tay mayad lamang, dang mga tiempong dan, naintindian na ren da
ang sarabien nga “THE SHOW MUST GO ON”. Kaministiran “NO DULL MOMENTS”… Dali-dali sabat si Ageng….

AGENG: Its SCIENTIFIC NAME??? AMANPULOS BAYAWAKUS….

Talikod ang bastek. Ara limeg-limeg. Medio aga isip kung ma-paret tana o indi sa yng ku’on ni Ageng!!! )

44. kutapdi – April 28, 2007
ilam kung adedemdeman pa y kumpay ageng datung under cami pa ki ms gabayan sa pcat. kada biernes mi naca assign mag pamunyag sa ameng gardin nga puros radis ig pitsay ang tanem. katepad ameng gardin ang ki mrs venturillo (tia lumeng) na puros camatis ang tanem. pag lunes aga sitar si ms gabayan cung sinu-sino ang ag asikaso ang gardin.isarang lunes ag pakiman tana…sinu canindo ang ag ubra sa gardin ang biernes? mag pa’tas ang alima!sa ameng isip wow! dugang doman sa puntos dia! sabay-sabay pa’tas ang alima say ageng, si kutapdi, si tangay bert sales na taga emilod ig mi dian pang iba….makon si ms gabayan…mga diablo camo! camo ang mga ara eyang AG PANGGABOT ANG MGA KAMATIS Y MRS VENTURILLO Y TANEM SA ATUENG GARDIN.

kaye’me ang mga batug!

45. banbanen – April 28, 2007
4th year ako sa PCAT. Ameng subject PHYSICS. Ang maestra si Ma’am Zambrano.Kami ing papadara na y Truck truck para y demonsatrate na ang SPEED asta VELOCITY. Makuon da si ma’am, Ta adin den indong TRAK TRAK?Tay ang panulay na WILBERT OLA. a.k.a. Titong, ag sabat madasig pa sa Kabilaw. Makuon tana… “Ma’am ing dadara pa ni Tay Titok (Kamalay anda ex Mayor Ponce deleon) aga ‘akot y baras. Tapos karadlaw kaming tanan.Ag init nga lagi ang pamarot ni Ma’am animan saka oras na kami ing SABON asta BUNLAWAN.

46. lokus – April 29, 2007
may taga cuyo naa ag pasurogon sa Manila.Amo: Tersing paki gawa ( timpla) nga ako ng juice. Paki bilisan dahil uhaw na talaga ako.Tersing: Opo Sir!Amo: ( Paglipas ng 10 mins.) Asan na ba yong juice ko. Sabi ko pakibilisan nauuhaw na talaga ako, ano ginagawa mo at nakatunganga at tinitingnan mo yong bote ng juice dyan.

Tersing: Eh kasi Sir, sabi dito concintrit (CONCENTRATE) daw kaya nag co-consintrit ako.

47. panipasen – April 30, 2007
Dia isarang istorya duto kanamen sa Pawa ang duto kami pa aga tiner aqueng familia:
Me isarang mag-asawa duto na ang lalake ay taga manila. Ag istar sanda sa Pawa asta magkaroon sanda ren mga bata. Tengued sa mga paniempong datu medyo ag kuri ren ang pangita sa Cuyo eg ara ibang nanaelaman na obra si tay Panyong ag desisyon ang mag asawa na si lalake mag uli sa manila eg masagyap y obra. Aka kita ra si tay Panyong lage eg nagsulat tana ki nay Marina eg aka betang sa sulat(medyo kaelam tana ren da maytey ag cuyonon pero bari-wal pa) Maring bago ako ron magpadara ma ipon-ipon ako anay dito.Tay nakatun na ang nanay ni nay maring aga pamati eg mabaskeg anang pagbarasaen eg ag bisara lage lage na makun: Tay kunon mo maring si panyong kung mag temtem den anang ipon ende na ra y lipatan na padaran na kita.
Pademdem: dia isarang istorya lamang segun sa aqueng nabati. Matamang salamat eg malipayen nga pagpangabui kanateng tanan.God Bless.
.
48. bagasay – May 1, 2007
nanay: dodoy, si maria ren lamang imong pangasawaen. dan andang pamilya mga mayad asta isara pa malapad andang kaniogan.dodoy: ay ilam nanay, iwanen ta ra ang mi malapad nga kaniogan? ay imong pagpabetang ako kudkudan?
49. Katian – May 3, 2007
mi cuyunon nga ing reklamo y Duroy tenged ag panakao y garab sa anang tindan. mag-abot sanda sa munisipio makon ang pulis, matud baya nga ing takawan mo si Duroy y tatlo ka garab? magsabat ang ag takao….ilam butigen kao Duroy, akeng ing takao beken tatlo, lima! damparang!
50. bagasay – May 3, 2007
“SCIENCE TRIVIA”aelaman indo nga ang amimirek kasugpat ang bok sa indong buli?dya matud!samiti betengen , kapipireng kaw.

sigurado dan!

51. AGENG – May 7, 2007
POLITIKO: (Sa entablado) Mga bogtitinai, aliag ko lamang y pa-demdem ig y pa-intiendi canindo ang pira ka bagay-bagay agud pag abot ang adlaw ang eleksiyon, nasasayudan indo ren kung sino ang dapat nga indong y buetang sa puesto. Aqueng pakiman canindo:
SINO ang ag patindeg ang DIYABLONG eskuelan nga dan?
SINO ang ag pa-espalto ang DIYABLONG karsadang dan?
SINO ang ag patinlo ang DIYABLONG (h)ospital nga dan?
SINO ang ag pa-sugpat para maglabeg and DIYABLONG pantalan nga dan?
SINO ang ag pa-obra ang DIYABLONG basketbolan nga dan?
SINO ang ag pa-limpio para mag-tinlo ang DIYABLONG lansangan nga dan?
SINO mga bogtitinai, SINO??? Sabata aco indo, SINO???MGA TAO: (Urugyaw…) Sino pa, kung beken ang DIYABLONG dan nga aga limueg sa amueng yng atubangan!!!!
52. AGENG – May 7, 2007
Mi isarang atuenanen nga ag tabid sa barkong biyahe alin Cuyo papakon Manila.
Manig sigay dan lamang nasipetan y posporo.
Rapit sa saca pasaherong bekuen taga atuen:Pare, puedeng maka hiram ng posporo? Sindi lang ako yosi ko..Ara limueg-limueg ang taong datu, yng dawatan na lighter nga ZIPPO atueng casimanua.Di bale na lang, pare. Salamat na lang! (macon ang atuenanen)

Pag talikod na dayong menue-menue: Diyablong datu! Anang pabuetang siguro kanaken,kabos ay!!! Pakitawan ko POSPORO, dawatan na aco KANDADO!?!?

53. kutapdi – May 7, 2007
Mi malam nga ag baritang si Fergie Endencio kuno ang bael den ingan anang asensuan (asinsado ron?). indi ag paraet anang tangay moro mag bagat sanda si Fergie, napateng-pateng na… ang ing kukon gali ang malam nga nasensuan ay na “chain-saw-an” nga caniogan.
54. gAritEn – May 8, 2007
Great person… IKAW ‘dan!
Great friend… IKAW pa ra engued ‘dan!
Great looks… kanimo talaga ‘dan!
Great heart… kanimo pa ra engued ‘dan!
GREAT TASTE… asusobran ka ren! Kape ren ‘dan!Toink! Toink!
55. AGENG – May 8, 2007
Isarang solteros nga yng akusar isarang daraga. Kaso: “RAPE”Abogado: Matud manda nga yng agie mo sa daragese ang “pagberelen” sa daragang dia?Soltero: Beken y matud dan!!Abogado: Pasamuro mo mapapa-paret ang “korteng” dia ig ang mga taong aga pamati ig nagpasakep ang arampanguen nga dia dadi nga icao aga barita y a kamatudan?

Soltero: Rabak-rabakan aco pang lagi linti dadi!! Mapatay aco ren nga lagi sa acqueng yng gugurangan dadi!!! Ara ko engued napakinabangi ang daragang dan!!!

Daraga: (Ara ren ka aguanta, ugyaw..) BUTIGUEN… ANG KA-ITE IG ANG KA-TAGUED DA RA LAMANG ANG CANIMO!!! BUTIGUEN!!!

Soltero: Anong matagued? Anong maite? AYAMO AKA-UTOT KAW DATUNG I-PASELED KO?

Ori ren datung ma-isip-isip ang solteros anang yng kuon.
Kulong ang pobreng BUTIGUEN!!!

56. AGENG – May 8, 2007
TAMBORA:
“O, senyor; tagbalay;
Lunsay nga dungganon;
Bis-an kung ma-anek;
Ang katuturugon……..”Nene: Way, tama ren. Si nanay ara digue. Tana KUNO ag pakinas.Aga Panambora: Neng, dadi beken ig parakinas ay dadi taeb.Nene: Tay makon ngani si nanay, tana KUNO ag pakinas.

Aga Panambora: Neng, indi ngani puede ay dadi taeb!!!

(Seled ang bastek; aga ngeye-ngeye..)

Nene: Way, nanay, sanda baya indi ag paret kanaken nga icao ag pakinas!! Pag lua baya digue. IKA’ANG PAGBARITA KANANDA NGA ICAO AG PAKINAS!!!

57. kutapdi – May 9, 2007
Mi saka illegal alien digi sa america ang kadabis ing lelengay na anang relo y apuapen tapos makon tana…mayad pa akeng relong dia citizen samantalang ako TNT.
58. Buteteng – May 9, 2007
Dia matud na cuento.
Bago aco pa lamang abot digue sa Dubai ag sakay aco bus pauli sa ameng balay. Ay ang capuno masyado, samuro na ulian ang mga tao. Di, aco aca tindeg den lamang caiban co aceng tangay. Ang mga tao digue mix, Indiano, Pakistano, Briton, Sri Lankan, Bangladeshi,Russians…syempre Pinoy.
Tay puno ngani, sari sari ang pangalamo…
May saka sulteros, mangitit, medyo Indiano aca tas anang kili kili canaken, y aco maitey, tana mabael canaken.
Con co sa aceng tangay ” ano ba tong Indiano na to ang baho naman ng kili kili” ag cadlaw aceng tangay. Lalagat ang distansya ang sultero, maiseg anang seleng canaken. Con co sa aceng sadili “ayamo cabay, naintindyan na?’
Lalagat ag baba ren. Con na canaken, “ok ka na, gag*?’ PINOY GALI MANDA..Ing ugyawan co den lamang “Pasensya na.”
59. kutapdi – May 9, 2007
dagui ibang version sa cuento y cumpay ageng….datung sa korte ren ang rape victim pati ang acusado…makon ang judge, puede mo baya y describe ang itsura y ang ag abuso canimo? makon ang biktima…mangitit ig medio upao don, penggenden ig malepek anang irong…gulpi sabat ang akusado, sige! insultua aco pa mayad!
60. banbanen – May 10, 2007
Mi saka estranghero nga ag pakon sa bobon ag pakiman tana sa Cuyonon kung pwede kuno inemen ang tubig. Pag sabat da ang Cuyonon…Kanimo lamang dan kung maliag mo’y usang usangen pwede ra.
61. AGENG – May 11, 2007
AMERICAN REGIME:Datu’ng unang tiempo; PARAGUA-beken pa Palawan ang aran atueng ma’al nga probinsiya. PUERTO PRINSESA-ang pantalan y ang Paragua. INSULAR-dan ang tawag sa mga tao gobyerno nga sa mga tiempo sa dadi maman atueng yng tatawag nga PULIS.Mi isarang “barko-de-giera” Amerkano ang ag sampuet sa pantalan y ang Paragua. Isarang sundalo ang ag lusong ig nabagat na ang isara sa mga Insulares, nga maman ang ka-tsipan (chief) sa lima ka Insulares nga na-destino duto.SUNDALO: Hey, joe!! Would you mind telling me if where the Capitol is?

INSULAR: STRAIGHT this STREET. CURVATURE to the left, CURVATURE to the right, there is the Capitol.

SUNDALO: Pardon?

INSULAR: (Yng uman na roman anang yng ku’on ig yng sugpatan na pa:) By the way, Sir; YOUR FACE IS VERY DIRTY.. BESIDE THE CAPITOL, THERE IS A “GRIPS” (gripo), TAKE A BATH YOUR FACE!!!

SUNDALO: (Talagang kurian ka intiendi… Ileng-ileng dayong ku’on:)
FOOLISH!!!!

Ay nabati ang Insular, (FOOLISH-PULIS, magka-tunog)… Rekat-rekat ag sabat:

INSULAR: YES, SIR.. WE ARE FIVE (5), I AM THE No. 1!!!!

SUNDALO: NO WONDER!!!

(Original Joke from Mr. Antonio Tejada, Sr.)

62. tutuliao – May 11, 2007
Mi isarang adlao nga maintras abalenek si Tay Ambo sa duyan sa idalem ang pumangga tengued mainit ang kalibutan,ing sugo na anang liwat nga si Ente nga medyo mi pagkaengey da manda.Tay Ambo: Doy,kaliti ako anay y bakalan y softdrinks kanda Nay mong Kurdap.
Ente: Tay,coke o pepsi?
Tay Ambo: Coke.
Ente: Diet o regular?
Tay Ambo: Regular.
Ente: Tay, ang sa botelya o ang sa lata?
Tay Ambo: Ang sa botelya.
Ente: 8 oz. o litro?
Tay Ambo: PUNYETA! Tubig den lamang ngani!
Ente: Natural o mineral?
Tay Ambo: Mineral.
Ente: Maramig? beken?
Tay Ambo: Damparang! Lapdesan taka ren lamang kabay ang silig!
Ente: Tambo o ang ugat ang niog?
Tay Ambo: Ayep kao!!!!!!#####??????
Ente: Baka o baboy?
Tay Ambo: diablo kao! Paglayas digue!
Ente: Dadi ren? O aroman?
Tay Ambo: Dading lagi!!!
Ente: iated mo ako? indi?
Tay Ambo: Papatayen ta kao!!!!
Ente: Sa kega o pusil?
Tay Ambo: Pusil!
Ente: Sa ulo,sa tian ?
Tay Ambo: Peste!!!
Ente: Dalumasig o ambe?
Tay Ambo: AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!(Ang pobreng si Tay Ambo ing wawao lamang softdrinks, apatay pa sa high blood)
63. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia – May 12, 2007
Ag bagatan ang taga Canipo ig taga Agutaya sa Cuyo.Makon ang taga Canipo, “indi kame ren aka pa baile sa Canipo ay ang mga babae maite ren”Sabat ang taga Agutaya, “aw een basta babae may teren”…
64. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia – May 12, 2007
Mag asawang Cuyonon ag swayan ig nag disisyon nga maga belag sanda ren lamang. Andang ampangan tetengaen anda andang mga kagamitan ig pati ang mga bata. si lalake indi ag padaeg ig makon tana…”parte sa mga bata, kanaken ang mga mapupustura ig mga matitinlo!!!!!”Sabat si babae, ” asos!!! ing pili na pa ang beken y kanana!!!!”
65. palaminco – May 13, 2007
Isarang adlaw, si Peter agapanaw sa Quiapo. Maski playboy si Peter, ing pupungawan tana sa andang pagbelag anang nobya. Medyo ara tana sa anang sadili animan ing panaw na lamang ang Quezon Bridge papakon sa lawton. Ang duto tana ren sa mi Quezon Bridge akita na nga me mapusturang babay nga agatindeg sa railing iy ang tulay nga medyo maga-lu’bo. Ing rapitan na iy pakimanan, “Miss anong ginagawa mo dian? Baka ka mahulog.”
Sabat ang babay, “Tanga ka ba? Nakita mong tatalon ako! Umalis ka nga dian.”
Ara iy alin si Peter. Anang ing buat, agsaka tana ra sa railing, ig magkon, “Sige miss, sabay na tayo. Nag-break kami ng girlfriend ko ngayon, kaya ayoko na ring mabuhay.” (drama lamang dan iy Peter)
Agulpian ang babay, ing seleng tana mabuay. Datu gali animan mapakamatay ang babay ay ing belagan da anang nobyo. Agkuwentuan den lamang si Peter asta ang babay. Ing dimat andang pareho andang mga laber tegka alipatan den ang babay nga tana gali malu’bo andan sa tulay.
Ang abuay-buay den andang istoryan, makun si Peter nga aga-paluay-luay engued iy limeg, “Gusto mo gantihan natin sila?”
Ara’y limeg ang babay, tay si Peter kilabot sa chicks, ag para nga lagi iy taxi ig inganiani na sa driver nga mapakon sanda sa biglang-liko.
Pagseled na pagseled anda sa Anito, diretsong lagi arek ateng bida sa anang bibig iy ang babay nga ara engued iy reklamo. To cut the story short, atabo ang dapat matabo. Pagkatapos anda, ing apuan si Peter sindi sigarilyo. Ara pa naubos ang sigarilyo, aniani kanana ang babay, “Ganti tayo uli.” Durong ka lipay si Peter, ay akatsamba tana kuno iy lubon ay maynit ang babay. Banat duman.
Pagkatapos, medyo ing kurian maitey si Peter ay durong ka agresibo ang babay, order tana iy beer. Ara na pa naubos ang beer, makun duman ang babay, “Ganti uli tayo.” Sa anang painu-ino iy Peter, grabeng babay dia. Ing aliat na akeng birtud. Maski mapilay pa, banatan uman. Pagkatapos, medyo ingkurian den iy mayad si Peter. Inem tana ruman iy beer, pero karwa tana pa lamang iy telen ang beer, ing ikap-ikap nga lagi ang babay anang pedro, iy magkun, “Ganti uli tayo.” Mareklamo ron andan si Peter tay mantigo ang babay, a bui ruman si pedro. Banatan uman. Tengued nga pang-apat den, ing kurian den da engued iy usto si Peter. Medyo tana ren malilipeng pagkatapon iy ang durong ka buay nga carnal encounter. Pagkatapos anda, pireng si Peter para magkaturog. Aga lima pa lamang ka minuto, agulpian tana ang ani-anian tana ang babay nga, “Ganti uli tayo.”
Sa anang kapilay iy Peter, paugiaw don anang sabat nga, “Damparang, patawarin na natin sila.”
Sa kauna-unang tempo, ag surender si Peter sa babay. Imara tanang lagi ig padalagan nga’g lua sa puertan iy ang cuarto.
66. kutapdi – May 14, 2007
Si Tim ay isarang cuyunon nga asensado ron sa manila. isarang adlao ing bisita tana y Mon nga isara rang cuyunon. maintras aga shot sanda, natirapan y Mon ang kalibayenan y Tim makon si Mon…pay, maglaem aco imong liwat nga dan pag ag bael, ma-ansiano ag drive. abereng si Tim kung ayamo na kon dato y Mon. ayamo pay ano imong napansin kanana? mababael baya anang alima? magsabat si Mon, aw beken…kaitsura moro imong driver!
67. bantul – May 15, 2007
c bale agatrabaho sa saudi, sakadlaw agtawag tana sa anang nanay sa cuyo…krinnngggg!!!krinnngggg!!!!
nanay – hiiillluuu!!
bale – hello nay!
nanay – hillluuu!!
bale – helllooo!!
nanay – hilllllluuuuu!!
bale – hello kumusta kamo dyan sa cuyo?
nanay – hillluu!!! indi takaw maitendyan, ako abebengel den pati makuri ang signal degi kanaten…hillluuu!!!
bale – kumusta kamo jan sa cuyo?
nanay – ay lam! indi kita engued dya ag intindyan…indi ko mabati malisang!
bale – tay segi nanay.. matawag ako ren lang e oman, agpadara ako paman e kwarta animan ag tawag ako…
nanay – AW!!! TAY PERA GALI IMONG ING PADARA????basipang kamong jan sa mararaye beken tula’dya pag atawag kamo sa cuyo.. hehehe..

4 thoughts on “Dyok Dyok lamang

 1. imamatad Henry LLacuna

  dage mi joke ako n nbti k Mrs L.gacasa.Dyan s cbgsing kanodaya mi tao nga ing abot abot.Pero ara n iarane.pag kasasanagen aga prosisyon y ang bulto saca bilog lamang.saka bisis kuno mingimbitar tanang kamalay n mag tabid knnang mg prosisyon.dadi ag tabid naregesan.So,kasasanagen prosisyon sanda ren.Datong dige sanda ren kuno tengued kanda manang od agustin.makon kuno ang ing abot abot.Inde buay lamang,ISKA.bayan ta kaw anay endi buay.ako gali ara kasot akeng pante moro kakabuat ameng lamang n tay na.makon anang kmalay kuno.aya koy lukuay pakadlawe dge s mga tao.Dia kung ing kukuwento personal,mapapatay patay kaw kadlaw labi ren kung ing mi mention ang matod nga aran.

  Like

 2. AGENG

  Ka-tama’ng istoryang pa-kadlaw, istorya lamang ang mga dan.
  Mi mga istoryang pa-kadlaw sa ENGLISH o TAGALOG nga kung gamiten mo sa “lenguaheng” Cuyunon, beken tana makaka-kadlaw o macon sanda ngani “ARA DATING!!!”
  Dan lamang, mi dian da’ng iba nga macon sanda ra, “SWAK NA SWAK”.
  Aqueng “punto-de-vista”, ara kaministiran nga mismong sa Cuyo natabo ang mga istoryang dan.
  Mientras ang aga istorya CUYUNON; ang “lenguaheng” yng gamit ATUENANEN; NATATAW’AN ta KALIPAYAN ig nana-APRECIAR ang aga pamati/basa; – ISTORYANG CUYUNON ANG MGA DAN!!!

  (LIMPIO aqueng KATUYU’AN sa aqueng yng pang sambit natetengued sa mga bagay nga dan…) PEACE… 🙂

  Like

 3. aripuros

  may mag bata nga akaisip ag panulo para sandang pangsera.. maintras aga panaw sanda sa parakinasan aruy ma nalapakan nga dawat anang tatay ang bata.. sa sobrang kalipay asta apura na madakep ang daway makon tana ra sa anang baba.. DODOY DODOY APURA KAWIDI ANG DAWAY SEKEPEN KO ANG PITROMAKS.. Ara anda nadakep ang dawat ag pataka sanda ren lang bungisngis…

  may isara ra nga mag_asawa kanaten sacuyo peor sa sa kababariuan den.. diba kalimitan ang mga balay duto may idaelam balay nga kurulungan manok.. tapos ang saleg betlag lamang o ang kawayan.. dan ang asawang babae mahilig gali ang pangi sa elang lamang ang saleg.. ang kaluko ang mga kabatan ing bantayan anda sa idalem balay.. Makon kuno ang babae, Tay na mapausit ako anay sa saleg.. pag katapos na pange gulpi tana ren lang y tuslukon ang y ang ugat sa idalem balay… Makon tana ra sa anang nister.. TAY NA TAY NA AKO BAYA ING UGAT!!!!!! Gulpi keras ang mga kabatan…

  Like

 4. Kegteng

  Dia true to life da… Atabo sa SJA, first yr high school ako. English subject amuen, si Mrs. Alcantara ameng maestra. Topic: adjectives.(I-cuyonon ko ren lamang, ang kakuri ag inglis.)
  MRS.A: Class, recitation kita, itao indo anang comparative mi superlative degree ang akeng ikukon nga adjective.
  CLASS: Yes ma’am!
  MRS.A: Digi ako sa unan maimpisa asta ka’abot sa likod. Magtindeg kamo ag sabat. Ok? SMALL…
  STUDENT: SMALL, SMALLER, SMALLEST.
  MRS.A: Very Good!
  Padayon ang pagtao y ma’am ang word, dasun-dasun da nga nasasabat akueng mga classmate. Tay pag-abot sa likod, duto aga gurang ameng tatlo ka-classmate nga taga-puro(no offense meant), tawagen tang STUDENT A, B, mi C. Siguro ing papangkelban…
  MRS.A: The word is BRIGHT…
  STUDENT A: (aga aniani) BRight…..BRighter… Brightest
  Ara nabati ni Mrs. A ay dorong kaluay manda anang sabat.
  MRS.A: Repeat!!!
  Tindeg gulpi si Student B…
  STUDENT B: Repeat, Repeater, Repeatest
  MRS.A : Hindi, ULIT…
  STUDENT C: ULIT, ULITER, ULITEST!
  Bereblag ameng class y ma’aga…

  Like

Comments are closed.