Malam ka ren kung…

Isara ngani sa personalidad y ang Cuyo Press ay ang lipayen kamong tanan maski ara buway lamang. Kung indi indo maintindian dia, dan kamo malam den. Dagi ang link sa unang Bersion ang Malam ka ren. Ig dadi anang bersion ni Kutapdi. Ig sa anang ena ena, Malam ka ren kung…

 1. Kung makinemengen ka ren.
 2. Kung ara ren y mi aga sitar canimo maski adin ca mag putag.
 3. Kung aga pangaraba ca ren ibang tao para mag tug ang tingway.
 4. Kung aga durog ca ren imong turupran o arinola sa imong ing inggan.
 5. Kung kadabis ag pakon cao sa barbiruan y Pat ang indi ca ra paman ag patupi
 6. Kung kada domingo sa bulangan cao mi pang pusta man o ara
 7. Kung saka shot pa lang…deyeg deyeg den ang barut.
 8. Kung maaga pa duto ka ren sa pandayan para makipag tsismisan
 9. Kung duro ro’aga imong ig marata maski ara ka papacunan.
 10. Kung tao ka re’ang simban pero sige pa ra engued imong pang dimat.
 11. Kung sa mga diskorso, ara ka ren sa matadleng, doro pa ra engued imong patareges.
 12. Kung sa imong pagkalaem elam mo ron ang tanang pagkabetang sa calibutan.
 13. Kung indi ka re’ka esged ag daplas ang puno ang niyog.
 14. Kung aga sari ka re usang-usang y ang buyo, apug mi ang bunga.
 15. Kung saka bisis den lamang sa saka domingo imong ig pararigos.
 16. Kung imong pabetang guapo ka pa ra engued maski nanaupaw ka ren.
 17. Kung asta dadi saka baso pa ra engued indong ing tatagayan sa irineman.
 18. Kung ara ka ren y reregla bulan bulan
 19. Kung ang rake ren imong udar indi ka pa ra engued ag bras imong ipen.
 20. Kung kapanuli-tuli kaw sa seled y saka bulan
 21. Kung ing tutupran mo imong manok maintras ing imas imas mo.
 22. Kung ma iseg imong lebang mag pangarua ang indi ka ren ngani ka kaisara
 23. Kung imong “wireless mic” ara ren y ibubuga maski moro pa ansiado ang aga canta.
 24. Kung permi reng mi tasik imong aliliagang sera.
 25. Kung indi mo ron kaisan mapigilan imong pangi pati imong bangtas.
 26. Kung maga raet imong leba sa akeng mga ing pang kon nga dia.
 27. Kung indi ka’g padara ki banbanen imong sadiling pinanidan maski saca tultulanen lamang.

6 thoughts on “Malam ka ren kung…

 1. palaminco

  banbanen, mayad ngani sa 10% pa lamang ang aga-apply kanaken sa imong ing pangaranan nga dan. Maliag ikon ako bata pa.

  Madugang ako sa kabilog para sa mga babay:
  Malam ka ren kung atindeg ka ren nga aga-pangi tengued nga ing bubuskad mo ron lamang imong patadyong ig mag birara imong siki.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  Tangay Kutapdi, dispensa kanimo, hehe. Akeng kaisip ki banbanen pa ang article nga dia. Ara ko ron muro iy basa anang intro, diretso ako ron iy basa iy ang article. Abisaran ako pa’y pusugon, haha.

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  tangay…pabay lamang si pusugon dan siguro aliag lamang ag pasapet heheh. ayamo gali indi indo imbitaren nga mag tabid sa indong planong EB say kuday? matinlong idea dan. malay mo magsulpot. pag nagkataon, kamo say tirik ang unang makakakita sa diamat nga dan hahaha.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.