Malam ka ren kung…

Tanan kita aga MALAM. Atubangen ta ren lamang ang kamatuodan tenged ara kita mabubuwat dian. Ang pakiman lamang, pasamuro mo mamaelaman kung ikaw aga MALAM den? Sa akeng ena-ena, MALAM ka ren kung…

 1. Kung ikaw asta imong IPEN (NGIPIN) ara pag dengan ey katurog.
 2. Kung pag tindeg mo imong TUOD (Knee) aga rageme.
 3. Kung imong address book apu-puno ey listan ey ang mga Doktor.
 4. Kung inde mo ren ma intindian ang TEXT Message o SMS ey ang mga kabatan.
 5. Kung inde kaw ka tuman ang DELETE sa imong keyboard.
 6. Kung ing bibisaran mo ang imong mag bata/liwat pareho ang pagbisara ni nanay/tatay mo kanimo ang una nga inde mo maliagan.
 7. Kung imong mga bata/liwat aga pandaraga/sulteros den.
 8. Kung naelaman mo ang tanang SABAT pero ara mi aga pakiman.
 9. Kung mabubui kaw nga ara SEX. Pero inde kaw mabui kung ara ANTIPARA.
 10. Kung imong SEKRETO safe den sa imong mga tangay, tenged inde anda ren mademdeman.
 11. Kung kada pinduton mo ang REMOTE CONTROL, inde ag obra, baliskad nga perme.
 12. Kung duro rake ren ang imong ing tutumar nga bolong.
 13. Kung kada mag tindeg kaw aga sakit imong awak.
 14. Kung duro ren imong inables.
 15. Kung ing tatamadan ka ren ag parigos adlaw-adlaw.
 16. Kung imong kulit aga amat-amat den ey kareres.
 17. Iparaye lamang, kung ma HOSTAGE kaw ig ing bulyawan kaw nga lagi, maliag ey kuon ikaw malam den.
 18. Perme mo ing papatay ang koryente para ka tipid kaw.
 19. Kung asta dadi ing kakanta mo pa ang MY WAY.
 20. Kung malabeg imong pasensya pero ang kamatuodan ara kaw ey labet.
 21. Kung pag GURANG mo sa Sya inde kang lagi ka tendeg.
 22. Kung mas malabeg imong panari kaysa sa imong obra tenged madali kaw ey pilayan.
 23. Kung aka plano ka ren kung sa’din kaw ma RETIRE.

Dan pakadlaw lamang. Kung mi nanaisip kamo pang iba nga ara ko nasambit, bala kamo ren lamang ag dugang pa’agi sa COMMENT. Salamat ingan!

3 thoughts on “Malam ka ren kung…

 1. palaminco

  Malam ka ren kung aga tiul kaw mientras a tutbras..
  Malam ka ren kung imong itsura aga bael, imong buk aga-kepla.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.