Ang CUYO sa modernong pangabui

By: Kutapdi:

DURONG ca ambeng cung PAINU-INUN ta ang mga cayadan nga natatabo sa CUYO sa macabagong generacion. Umpisan ta sa mga karsada, sa mga balay nga cung dati mga SAWALI ig SALIDAP lamang, dadi simintado ron. Ang pagkaka buetang y CURINTI atueng makukon nga isara sa mabael ig pinaka matinlong NAINABO sa CUYO. Maraque pang mga bagay na kung isara-isaraen ta medio ara catapusan.

Ang pag asenso ay beken lamang sa cuyo natatabo. Ang pakiman… ang tanan cabay nga dia ay tama ren para maging MALIPAYEN ang mga CUYUNON?

Ang RESPETO kabay ang mga CUYUNON sa ateng mga opisialis ang goberno dian pa ra? Sa matud lamang, ULTIMO sigurong atueng mga kabatan sa dadi ara ren y ADLEC maski sa atueng mga CAPULISAN. Adin pa kabay ang unang pag ing BABALILANG amuen ang mampalang anda ex-mayor Paras, saca SITSIT na lamang MADASIG pa sa bising amueng KINERAS…natatabo pa ra kabay dadi ang pag sa BARIO cao maski aga PARIGOS ka pa, puede ka ren ag sugo para MAGPATADENG imong sasakayan PATEGBENG sa lansangan?

Adedemdeman ko pa ang unang aga VIAJE pa ang jeep y Tay Ben nga Dela Torre, masqui aga parigos pa si lola, ing papabantay na kami ren sa karsada para PATADENGEN ig PAELATEN ang jeep asta ka imara tana. CAISAN makon mag elat anay ay dato aga TEBA pa ang saka BULIG nga saging. Caisan makon ay datu ang baboy ing gagapos pa para maka gapil y carga PATEGBENG. Dorong ka MAPINA-SINSIAEN ang tao ang mga tiempong dato umpisa sa driver TEGKA sa pasajero na maski aga terepad sanda y ang tai ang baboy ara ka engued y mabating reklamo. Sa dadi kung indi mo y ARKILAN ang tricycle, kakarga ka baya baboy kaiban ang ibang pasajero? TAI BALAT!.

Ang unang TIEMPO pag mi aga SALIDA sa dalan, makon dang lagi aca DIARIO lamang. Dadi indi mo ron masigurado cung anuno ang ing TUMAR ang ibang mga panulay. Pag mi program sa PLAZA nga mi ag CARAGULO, ayos lang, tengued dan ag PEREKPEKAN o ag PARABUTILAN lamang. Dadi na, mi mga kaso ron nga ag PAMBUNO o ag PAMUSIL den y tao sa CUYO. Adin den kabay ang kung mi ipapaputol cao nga puno, AMAT-AMATEN lamang y PETPETEN gamit ang PARACUL tapos dayon y TERAY-TERAIEN ang mairintek nga sanga para mi PANGDUNGKOL. Dadi na, wi kung ara “chain saw”, indi mo ron MAPANGARABA ang DIAMAT. Pagkabetang talaga! Ang una mayad da ang aga TUANG-TUANG lamang y MAGSAGUEB dadi na… aga paracion don y tubig DAMPARANG! Adin pa kabay ang una aga TINIR ka lamang sa balay, mi aga PARAMALIGIA ren y sinaga-sagang isda. Dadi na… cailangan mo rong magpakon sa palengke para mag cuarta y ang por kilong mga baracalen nga TED y mal tengued sa andang ing babayadang puesto.

Ang una tatlo lamang ang panaderian sa cuyo. Isara reng pinaka-masabor nga pandesal ang kanda Cuga. Ang kaso, pag indi kag mata maaga ara ka’abutan. Dadi bawat kanto mi aga BALIGIA ren y tinapay. Pira lamang ka tricycle dati sa cuyo. Ang lima pa lamang ka dagun si DOCDOC (Alvin Calayag) nga ameng camalay, maski sa DAGUNO pa lamang, elam na ren cung kinong tricycle datu. CAISARA tana lamang kamali datung ara na napinto ang daguno amueng tricycle. Dadi na halos mas marake pa ang tricycle kaisa tao. Dan ang matinlo sa CUYO, ang ing tatawag na kumpeticion (competition baya o inggit?). Aga pursigir para maabut kung anuno man ang NASARANGAN ang iba. Ang marimo lamang, kaisan maski indi ren talaga kaya anang ing TITINGUA, reregesen pa ra engued para lamang mapantayan o malagpasan pa ang ibang tao. SUSMARIOSEP!

Durong kapungao isipen nga kung dati maski sa BAYAN-BAYAN ka lamang mag BALENEK sa lua ang balay, ara ka engued isipeng marimo. Dadi na, kailangan ka reng magpang trangka MAEGET tengued sa mga nagkakara-inabong TARAKAWAN sa Cuyo. Cung ang dati maintras aga IRISTORIAN sa capusan ang baybay, kilala mo kung sino ang tao sa pantalan. Dadi na sa KARARAKEN den ang ISTRANGHERO sa cuyo, ULTIMONG kaatubang mo ron inde mo pa makilala. Beken aco ra kontra sa aga “migrate” sa Cuyo dan lamang, dapat ta ra sigurong protektaran ateng banua paagi sa pag pakitaw y KAMATUDAN( police clearance kung sadin sanda ag alin nga lugar) sa pagkatao y ang isarang aliliag ag ISTAR sa ateng PURO.

Basipa ren lamang na indi ra ag abot ang TIEMPO na beken lamang ateng BISARANG cuyunon ang madudura kundi ang saben kitang mga tubong cuyo MISMO ang mag lagted y ibang BANUA tengued lamang sa mga nagkakarainabung dia. CALOIAN ig BENDICIONAN kita engued atueng MACAGAGAEM. Matamang salamat!

30 thoughts on “Ang CUYO sa modernong pangabui

 1. banbanen

  Kutapdi, akeng in babalilang ang una ay ang pumangga sa PCAT, dyan sa likod ang simban. Ako aga balon nga lagi asin. bago ako mauli, pataka ako anay kaen pumangga.

  Like

  Reply
 2. barebed

  kutapdi.. tengued sa mga tricycle kung kanudaya maete lang makon kaw dadi mas matama ren ang tricycle kaysa sa tao, ano kabay ang matatabo kung mag tama ang mga kotse o truck sa karsada ang cuyo sa pera ka adlaw?

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  banbanen….aco aca sari ra balilang ang mampalang sa mi pcat. datu maman ang pinaka mirinda pagkatapos basketbol. cung pirang beses den nabesak ang salamin ang bintana y ang opisina sa anang kilid y dan. ang guardia ang pcat ing adlecan da ag sitar ay saben tana ang pasilen.

  barebed….aruy! datu ang medio indi ko maisip. pasamauro kabay maga caigu sa mapipiet nga carsada ang cuyo? abir ngani?

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Wi, mag alin ako sa cuyo ang 1999, mi Multicab den nga aga biyahe Rizal. Matiod. Tapos ang mga taga PSU Inde ren ag sarakay sa Tricycle. Lugi.

  Like

  Reply
 5. barebed

  kutapdi.. basipang indi ra matabo ang durong mababael nga sarakayan kanudaya ayos da ang bike lamang mga arangakasan pa ngani kaysan tatlo nakaexercise pa ara pa gastos sa gasolina. ang matenlo maenabo sa cuyo kung mag karoon den y internet, kabay ang napocor dadi mas madagmit den ag brownout.

  banabanen.. kung kamo pumamga indong ing babalelang kanamen say noel ang serguelas dan lamang ing tutu-bol o kiwit lamang tengued kung makita kami ni tatay aga apon sa serguelas ara balon kinaumagan.

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  ang indi ko malipatan…ang pangasen ko y sakaen ang sirisas anda long ingras para dakepen ang gagasing…ara ko nakitang mi balay ang kutapdi gali sa kilid…nadapay ko! ing lintian den ang calibutan! indi aco ra paman ka lu’bo moro ang tas ang sanga nga akeng ing daplas! adin ka kakita kutapding ing tarabangan y ang kutapdi?

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  banbanen…..dan ka ruman. duro kang ka tarem y dila. pero sa matud lamang… siguro katengan lamang akeng nakagat kesa canimo. sino imong pabetang canaken si palaminco? hahaha.

  Like

  Reply
 8. palaminco

  Kumpay, matud engued manda. Akeng paguli datong 2003, duro rong istranghero tengued nga dati maski indi mo makilala sa aran aelaman mo nga Cuyonon. Sa akeng panid mas matama ren ngani ang mga dayo kaysa Cuyonon dadi duto sa Cuyo tengued nga, pareho imong ing-kun, ang mga tubong Cuyonon nga pareho kanaten ang aga-aralin ig ang aga teles ay mga dayo.

  Pareho sa ameng lugar sa Igasing sa Pawa, imbes nga madugangan ang mga balay ig mga taw, abubuinan pa. Dato lamang manda, imbes nga paod asta salidap ang mga balay dato anay, dadi mga conkreto ron.

  Like

  Reply
 9. banbanen

  Basipang inde ra ag abot ang Tiempo nga kita maman den ang dayuhan. Animan ngani naisip amen dia ay para ipademdem da sa iba nga kita taga Cuyo ig Cuyonon tegka tulan beken kita puti, beken kita tagalog, kita cuyonon ig taga Cuyo.

  Ara mag kontra para inde ma pasaw!

  Like

  Reply
 10. palaminco

  Matud engued, tangay. Akakabetang nga medyo kita palaminco – maski agalin kita lamang sa maitey nga lugar ig maitey ateng numero pero durong kadalit ag pangagat.

  Like

  Reply
 11. palaminco

  Mi ingpadara ako sa imong cuyo_press address. Ara siguro ka’bot kanimo tengued nga agaloko ameng server digue sa upisina. Samitan ko uman iy padara.

  Like

  Reply
 12. palaminco

  Kutapdi @ 10. Haha, tangay dan akeng aran-aran lamang ang aga-pangagat, ako ara. Luban nga bata dia. Si banbanen manda sa akeng seleng mamang medyo sige lamang pangagat maski beken lamang sa Cuyo kui’ndi maski adin.

  Like

  Reply
 13. kutapdi

  palaminco…aruy! natumbok mo manda si banbanen pa? moro makon dang lagi ang mga lalaki kunong mi pagka kulot y maite ang buk, talagang ang baskeg ingan ang abot sa chicks. pakimani pa si kumpay ageng pati si buyug-buyug igapil mo ron si bulalo. Dan lamang tangay saben ikaw andang presidente kung magkataon.hahaha. at least, lusot ako dian.

  Happy birthday gali ALABYED! ika medio kulot da y maite diba? hahaha.

  Like

  Reply
 14. pusugon

  DADI GALI BIRTHDAY NI ALABYOG AY! ALABYED GALI. HAPPY BIRTHDAY. MAY YOU HAVE MORES PALABIYOG TO COMES.

  KUTAPDI – IMONG MGA NASAMBIT SIGURO PUROS MGA KULOTS HEHEHE. MALAKAS ANG TINGDATS. SABIN PAG BALENG LAMANG – BIKEN KABAY?

  Like

  Reply
 15. tutuliao

  kutapdi- matud dan manong badong! sayod aco sa imong mga bisara. siguro kung sa mga kagamitan nga imong ingsasambit ara kita ren siguro mabubuat dian tengued nga dara ren siguro dan y ang mkabagong teknolohiya. pero sa mga istranghero nga imong ingkokon kaministeran lamang sanda sagiapan ig sitaen andang mga clearances.indi kita kasiguro kung ano andang pagkatao sa andang inalinan. labi pa dadi nga mas marake ren ang dayo kumpara sa mga tubong cuyo sigun sa pamatud ni palamingco. panidan ta ren lamang nga pag tiempo ang election, ang tubong cuyo ing pipirdi ren ang dayo

  Like

  Reply
 16. kutapdi

  tutuliao…..doy, dan ang manong badong imong expression lang? hahaha. akeng caisip ing tawag mo aco rong manong badong. anyway, ara aco y maliag y kon nga marimo sa mga dayu canaten labi pa sa mga aca pangasawa atenanen. sa natatabo dadi sa cuyo, dapat cigurong controlado ta ra ang sistema. beken y ang ag sakay lamang pumpboat alin sa ibang banua, puede ren mag patindeg andang camalig kung sadin anda maliagan. ang tuladiang situacion ang doro bael nga problema sa maga darason nga adlao. elaten ta pa cabay y ang sa cuyo ang paracunan y ang mga puganteng maga alin sa ibang lugar ay moro safe sanda sa atueng puro tengued ara mi aga sitar cananda? basipa ren lamang nga indi ra matabo dia.

  Like

  Reply
 17. tutuliao

  kutapdi…Aw! dan expression lamang. Dan moro ang unang abubui pa si deponto gob badong, kung agadiskurso tana sa mga ponsion o rally ang sabat kanana ang mga tao” matud dan manong badong” animan kung mi agatao tultulanen ang kon nga lagi matud dan manong badong. Maiba ko, kabay abaritan mo ron nga ang galonggong sa cuyo agalin pa sa puerto.Tuladan den dadi ang natatabo sa aten. Adin pa kabay ang una nga apanapil tapil ako pa dian sa atol ni Mang Ingras(Magura) apaen ako pa lamang mi atundi tundi nga lagi.Dan masking pakimanan mo pa si banbanen, classmate kami dan apangkati bulate sa amianan.

  Like

  Reply
 18. banbanen

  Tutuliao ayos kaw ah. Mayad ara mo ako a lipati. Dayaoen ko ang mga Cuyonon ang una sa tapil tapilan paralabegan y dawi. Ako ngani bago ag alin sa aten ang 1999 aka tapil tapil pa kaysara lamang beken den y pareho ang dati. Indi ko ma’elaman kung malised den ang isda sa’ten o indi ako ren kabantay nga mi aga etet akeng kawil.

  Like

  Reply
 19. kutapdi

  tutuliao….dan na experienced ko ra. imong ing kukon nga panapil-tapil. amueng time, ang tsampion dian si jesus nga cabildo ang camalay anda mrs contreras sa tenga-tenga. akeng mga classmates sa tapil-tapil say dadong bacuel ig say james acero dian sa catadman. ang pinakamabaskeg ag beteng dian sa atueng enasan ang surip pero masamet da’g dawi ang silay ang mga panimpong dato…. doto cami sa kapiapian aga pabel y bulate. amueng beretangan ang lata-lata ang gatas nga mi igut, tapos y papangulintas ang tamang tama lamang anang tunton sa mi tian para mas madali ag paen.

  Like

  Reply
 20. bagasay

  doro-doro rong mga tao dadi sa cuyo. ag bisita ako ngani sa tabunan datong mal nga adlaw, na golpian ako nga doto doro rong balay bago mag-abot sa pantalan nga bato.
  mas pa sa doto sa marapit anda aning manong ing lucero. ang lengguahe pa man beken den y cuyonon. basipang maalen anda ra ang cuyo ig indi anda y pasipalan ang mga natural nga manggad ateng poro.
  nadedemdeman ko ang una mi mga ag iristar den sa pandan. mayad lamang ag aralin den da, ay makori manda ang tubig doto, sa bisucay sanda pa aga sageb. tenged nga ara ko pa napapakoni ang pandan, indi ako kabarita kung marasano ron anang estado ang mga corals doto. imoro akeng bati, para kuno mag roloa ang mga isda nga ibabaligya sa buhay-buhay, kung beken y cyanide ang ing gagamit, ing mamaso ang mga corals. dorong kapongaw nga andang ing isip ang para lamang sa dading mga tiempo, marasano ron ang mga batang taga cuyo, imported den andang masasamitan nga mga isda? basipang mi masala pa ra para sa mga bagong tumurobong mga cuyonon.

  Like

  Reply
 21. banbanen

  @bagasay on 25: dan bago mategka ang ateng mga opisyal kung masilag ang ateng NATURE, silinga indo ang natabo na Landslide dian sa pinas, di ba durong napatay tenged bolog den ang bukid? Dan maman ang maka adlek. Ara bali kung sanda lamang ang lintian.

  Like

  Reply
 22. rene de la torre calayag

  s tanan nga akeng mga kadengan hi skol batch 77 s SJA,musta.s stainless band circa 80,musta man.pareng bing eleazar n co. c pards rene ja.CHEERS!!! MAY 19 2007

  Like

  Reply
 23. rene de la torre calayag

  AND S BATCH 73 S CUYO CNTRAL SKOL, RGRDS MAN S N U.MABUHAY ANG TAGA BANGKAL. SARAGUEBAN Y TUBIG NGA IRIMNAN.

  Like

  Reply
 24. kutapdi

  NONG RENE…….welcome sa atueng malipayeng site…mayad nakatulaos ka ren da digui. basipang mag-enjoy ka ra para maka bisita kang pirmi. dan si uncle ted eleazar aelaman ko pirmi ra aga basa ang mga tultulanen digui. matinlo kung makaka-upload camo indong pictures sa guestbook para makarakita camo amuen da. cumusta sa pamilya ig bendicionan kitang tanan!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.