Ang kauna-unang Cuyonons

Kabay ara y seled sa indong barot kung sino ang mga naunang Cuyonon? O saben a’elaman indo ren da? O kabay dan ara ra?

Ing kaso lamang nga ara kamo pa kalibutan, dan ang unang ag arabot sa Cuyo ay mga Malays nga ing papamunuan ni Chief Matu-od. Sanda ag alin sa Madia-as (Panay) ag sampet sa Tabunan Suba. Andang ing sakayan baroto lamang. Ilam lamang kung samuro bael ig kung pera ka bilog.

Tapos ing dasunan duman y ibang grupo mga Malays ing papangunan ni Datu Magbanua nga ag abot sa Tarabeng Pawa. Ara’y buway, ing palapad ni Datu Magbanua anang sinakepan. Ing padara na ang anang ibang mga kaiban sa Macanas tegka Calamian, Cabailo tegka Agutaya asta Cabongon tegka Taytay. Umpisa dan ag amat amat den y tama ang mga Cuyonon.

Dan maman lamang ang akeng naelaman. Ig kung me kadudugang kamo, patigayon lamang mag comment sa post nga dia. Matamang Salamat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.