Sino Ang Cuyonon? (Part 3)

By: Kutapdi: Duro rong nasambit aqueng tangay nga si palaminco pero sa aqueng painu-ino marake kita pang pagurugalien na kitang mga cuyunon ay kilalang-kilala. Sa camatudan, ang ugaling cuyunon cung isara-isaraen ta medio ara y catapusan sa catatamaen. Dia ay pira lamang sa ibang ara pa nasambit y palaminco.

 1. Cuyunon cao cung caelam ka’g pang mata y bagasay asta tagitis.
 2. Cuyunon cao cung caelam ka’g pang mata y wakwak asta batunan.
 3. Cuyunon cao cung sa panggas caelam cao ag tugda asta pukayao.
 4. Cuyunon cao cung aca sari ca tabid ag barter sa mga pangulong.
 5. Cuyunon cao cung aga sampuk cao ang daun ang macasla.
 6. Cuyunon cao cung aga panugu-sugo ka batang mag bu’loy anang tutoy.
 7. Cuyunon cao cung ang bata ca pa aca sari ka lupakpak sa barerek ang ara ka ameng-ameng.
 8. Cuyunon cao cung caelam ka’g  tapias y tete maintras aga daplas ang niog.
 9. Cuyunon cao cung imong pangsarap sa biribud ang casuy imong palda o imong bistida.
 10. Cuyunon cao cung aga panuli-tuli cao y ang bulbul ang manok
 11. Cuyunon cao cung aga caen cao y ginames nga pawikan
 12. Cuyunon cao cung bago ka maga patay y baka o baboy maga pang tarka ka anay.
 13. Cuyunon cao cung liag mo pang isimpan sa imong bisita sardinas imbes na manok.
 14. Cuyunon cao cung aga semseman ka’ purong asin lamang.
 15. Cuyunon cao cung bago ka mag pangi sa kilid-kilid maga panabi-tabi ca anay.
 16. Cuyunon cao cung aca salapu ka’ patibung-bong ang bata ka pa.
 17. Cuyunon cao cung caelam ka’g besak y batung bantigi.
 18. Cuyunon cao cung caelam ka’g giek y balat pati paray.
 19. Cuyunon cao cung lima ka dagun pa lamang imong bastek ing papabacal mo ron irinemen pati sigay.
 20. Cuyunon cao cung aga usang-usang cao buyo ig bunga.
 21. Cuyunon cao cung mi tanem kang siwiti sa kilid imong balay.
 22. Cuyunon cao cung imong ululunan ay duldul.
 23. Cuyunon cao cung caelam ka’g bayu ang lusong.
 24. Cuyunon cao cung caelam ka’g buat y cumbu pati butibuti.
 25. Cuyunon cao cung ang bata cao aca sari ca pandakep gagasing.
 26. Cuyunon cao cung aca pang tapil-tapil ca sa enasan.
 27. Cuyunon cao cung caelam kag teken ang gakit.
 28. Cuyunon cao cung caelam kag liu-liu ang buti ang lantsa.
 29. Cuyunon cao cung aca kaen ca ren y ito (hito) sa dagat.
 30. Cuyunon cao cung aga kaen ca imag
 31. Cuyunon cao cung aga pangiwang cao y bunot
 32. Cuyunon cao cung caelam ka’g eleng.
 33. Cuyunon cao cung aca sari ka panarading y kuday
 34. Cuyunon cao cung aga caen y lutong lupuc-lupoc.
 35. Cuyunon cao cung aca sari ca panilador y culala’nit.
 36. Cuyunon cao cung ang pag turi canimo daun ang bayabas ang ing bulong.

Read: Part 1 and Part 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.