Kabay dan ara ra!

Matuod kabay nga sa pagtitingan y ang Aguado asta ang Simban mi Bulawan? Matuod kabay nga ang mga malam nga babae ang unang tiempo kung mag pangi aga tindeg? Matuod kabay na sa idalem ang pantalan mi Kegteng nga duro bael? Matuod kabay nga sa Simban mi Secret Tunnel?

Bata ako pa perme ako aga bisa ki Father Ben Nangit kung ababagat ko tana ig durong bastek nga akeng kaidad ang ag buwat y dan. Dadi mi nakikita kamo pa sa Cuyo nga aga bisa sa Padi?

Matuod kabay nga ang Kampana ang ateng Simban bulawan? Matuod kabay nga sa Cuyo ang unang tiempo durong Panulay? Sa Cuyo Central School mi darwa ka Akasya na mababael, matuod kabay nga mi Kapre nga aga istar duto? Matuod kabay nga sa Aguado mi Pink Lady? Matuod kabay nga sa Cuyo aga uso ang Pintas kung Mal nga Adlaw? Matuod kabay kung ikaw magpa bulog imong buk maga rabong? Matuod kabay nga ang PCAT simenteryo ang unang tiempo? Matuod kabay nga kung mag kaen kaw y TIRIK asta Iltog ikaw mapapatay?

Kabay dan ara ra!

7 thoughts on “Kabay dan ara ra!

 1. bagasay

  aroy kung mi bulawan lamang sa pagtetengan ang simban mi ang aguado indi ang manggad den ingan ang mga cuyonon? ang tama ren ang balay nga agtirindeg siguro kung medyan mi aka kali ren.

  matud manda nga ang mga babai ang una kung aga pangi aga tindeg. kanudaya si nay goya(nanay ni botya) nga taga balaguen akita ko agpaliped lamang sa jeep. wi mag alin mabasa ang lugta. agpangi ren gali pero ara ko nakitang ag pungko.

  ang PCAT manda sementeryo ang unang tiempo. datong ing bubuat pa lamang saka building nga pinakamarapit sa simban mi mga agkarakali sanda nga mga tulan y tao. dan da siguro ang rason nga makon mi kalayong aga panao kung gabi, kung sa english st. elmo’s fire.

  dato lamang ara ako kakokon sa pagkaen ang tirik mi ang itlog. ara ko pa ipapangasi ay saben manda matud.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  sa indong mga nasambit, ang pag caraenen y ang itlog mi tirik ang medio ing kekelban aco! ay cung matud manda dan saben pagmata ta’ patay kita ren…hahaha. macuri ren!
  maraque pang mga pakiman ang unang tiempo nga cung painu-inuan ta’ mayad medio ang iba, ang ca curi ra y pamatudan. ang panulay, dan beken lamang ang unang tiempo, maski sa mga panimpo dadi duro pa ra engeng panulay sa cuyo. isara ren ang apapabaritang aga garamit ang mga bulong na bawal. hahah.
  ayamo dan cabay ang cundinado matud? ay ang ing tatawag nga santirmo? ang isara sa aqueng ing adlecan y mayad ag seled sa seminario, puera sa bequen aco qualified tengued sa aqueng capilioan, ang apapabaritang ang mga minatay kuno pag kalelebeng lamang, kinagabian, andang calag aga baralic sa simban?
  kung sa lilien lamang ang arampangan isara ren ang mga cuyunon dian cung pataman lamang ang arampangan.
  mandy….samiti anay ibetang sa categoria ang “lilien ang mga cuyunon”

  umpisan ko sa…

  ang balo cuno cung kalelebeng lamang anang asawa, dapat ang maga asikaso o maga paiwan-iwan canana sa simintirio ay ang ara ren o ara pa asawa. dapat mag keb lamang ig indi ag paneleng-seleng asta makabut sa balay tengued nga cung sino kuno ang unang matirapan ang balo ay mapapatay da anang asawa?

  makun pa…cung maga pakinas o maga pangawil cao, maski marasano pa ca importante imong nasalan o nalipatan sa balay, indi mo egued y balican ay dan durong ka malas?

  ig maraque pa….

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  Masugpat ako y ang tengued sa santirmo…
  Dan manda sa english St. Elmo’s Fire…
  Akeng bati dia init sa idalem y ang lugta nga aga combust pag ag bagatan sanda ang ramig y ang gabi…
  Pangkaraniwan dia kunon sa nga volcanic areas… tay di ba makon sanda mi mga bulkan sa palibot y ang Cuyo. pinakamabael ang sa tengga y ang Cuyon asta Antique.
  Ang unang tiempo nga menos pa ang tao sa lansangan… doro pa y dangmit nga mi santirmo.
  Ayamo makon sanda aga panggukod?
  Tengued ang lawas y ang tao mainit da… aga gravitate ang santirmo parapit. pag ag dalagan kaw, maga rutos manda…
  Pero pag ing reges mo y sikep… mapupugdaw da.
  Ayamo naelaman ko dia?
  Mi saka tangay ako nga director nga aliag ag tabid sa Cuyo tengued na research na kuno dia ig sa Cuyo talaga kuno ang isara sa pinakamatamang santirmo sa Pilipinas.
  Kunako kanana, ‘pag ipes… ara ako y plano ag pa anemic y panulaw y bantay y santirmo… aliag kaw mapadeket ako ron lamang y rabon kanimo para ka experience kaw kung pasamuro ing gugukudan y kalayo’…

  Like

  Reply
 4. banbanen

  @tayangaw on 3: Diaski kaw, ultimong panulay sa Cuyo aelaman enged aykano ing bata?

  Imong Comment make sense and at the same time humorous. O “Kabay dan ara ra!”

  Like

  Reply
 5. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia

  LATO…Parte sa kampana dan maman ang mga sarabien ang mga malam ang unang tiempo…dan lamang mi mga istorya datong 1992 nga ang kampana kono dadi beken den y “orig”. ing baylwan kuno…matod manda??? pakimani ang mga malam ig maga kon sanda nga kanodaya kono dan ang bagting ang kampana kakabot sa Bisucay ig sa ibang mga baryo…datong doto ako pa mi mga dyok dyok nga ang bagting kono ang kampana kung kalilimeg lamang ay “ING PATIMBANG…ING PATIMBANG…”
  Parte sa mga manig pintas….kung ma’l nga adlaw sanda naga “renew” andang anting-anting animan ing papalupad anda pag ogto ang adlaw so kung taman kaw malas mo lang…medyo aga paraet ako sa pintas tenged mi mga naagian kami sa ameng mother side…

  Like

  Reply
 6. aripuros

  madugang ako ra sa bagay nga ja abebereng ako ra kung matod o barita lang ang diwalang sungad y tao.. sigon sa andang istorya matod kabay manda na ang ag lelebas na dagon may ag pakitang madre nga bangkilan? makon da kuno ang mga tricycle driver kaysan sanda kuno ing lalambayan… akeng bate sa parteng rizal kuno… KABAY DAN BWA.. HAHAHA..

  Like

  Reply
 7. aripuros

  makon sanda manda ang secret tunnel sa simban tenged sa aguado anang lua.. pero isara sa kamatodan ateng lugar manda na cuyo ay napa ka misteryuso…sigon sa ameng research kanudaya sa philippine history na subject sigon sa mga maelam elam ang cuyo kuno kysan indi makita…animan kuno ang ag lebas na WW III ang cuyo ara y tamay bomba.. ano paman ang kamatudan sa mga istoryang ja cguro magpasalamat kita ren lang sa mga unang tao sa cuyo, kung ara sanda beken cguro 2laja ka historical ateng maiteng puro.. na kung tawagen ang unang tiempo ay puro ang pag guereman.. MATOD MANDA SA IMALAWAN MAY BULAWAN NA ING LEBENG? MATOD MANDA KABAY KUNG ANG BATA ING AG PASELENG ANANG KUTO DADARAN SA IMALAWAN?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.