Si Kutapdi datung tana ara pa y leba

Anuno cabay ang mga bagay nga nagkarainabo canaten sa Cuyo datung mga bata kita pa? camatudan nga indi ta dapat ikaeya para sa calipayan ang cataman.

SIGUN ki nanay, ang sa Lucbuan cami pa, KADABIS na mi ing PANGARABA tanang mag EPET canaken ang bata ako pa, ara ren y PAPANGAS magbalic uman tengued sa aqueng LAUT ag EGTAS! makon pa kuno…LINTIAN! pakalabusuan kita ang batang dan!… maglagted kami sa lansangan, acara ALID-ALID ko ang cababalayan sa bancal para mag pa SUL canta pati birso… aco ang batang indi kasinti ADLEC… grade 1 pa lamang aga PALAGIAO don ki nanay y mag PABUGSOK sa pangulong sa KAPUSAN ang pantalan…

cung tsambaen nga mi kakilalang PISCADOR, aga PAKIGSARO sa andang serang prinito ig pinaksiong galunggong… bago aco maga uli sa balay cung AMARA ren aqueng ing SUSUT… doro aqueng kalipay cung aga bacal say nanay y manok nga LANGGANEN… bago moro GERETAN anang LIEG, igutan ko anay ang buri y tugpuan ang aka igut nga mga burulangan y LONG INGRAS nga ameng kamalay. DAMPARANG inugiao ang malam sa KAEREP moro anang mga manok kuno makakara BARIAN… indi aco mabalayan tengued ALILISICAN pakig tagsing y ang kasoy nga ang KARANDUL ing bebetangan pa y TIMGA para mag begat… KADABIS aga pakon ako sa purantok para mag pamel y TALIBA’LA nga ibabaug sa akeng matitilador nga IMAMADIANG… maga uli lamang sa balay cung medio aga RIAB-RIAB den ang paramatian… pag tiempo tagsa-SALINDADAGA, dan aco number 1 sa carsada…. indi aco ra ag PADAEG sa PADASIGAN y KAMAGU ang ELENG….permi aga angut akeng lebang magpakon sa CUPANG para mag SAMPUK kami akeng mga kinailugan y ang daon ang MACASLA… doro aco rang ka liag ag tabid magpanulo indi mo aco lamang y parutusan sa TIKIG… ang iseg ingan akeng leba y mag patuna-tuna sakay ang GAKIT sa mi CAPUSAN caiban akeng mga tangay… sanda mayad ag LULU’BO rong lagi ang marapit pa lamang sa baybay… sa baskeg ang angin pa LAUD, bago ako pa ag lu’bo ang marapit ako ron sa BUYA. mayad lamang aka tun ang duto say tay AMBIT sa mi baybay aga seleng, nga maman ang ag SUALAO kanaken sa laud. KADE’ pa lamang paman akeng aelamang ESEB ang mga panimpong dato. cung ing malas-malas, ara KUTAPDI dading aga LAYUG LAYUG sa site nga dia. MATAMANG SALAMAT!

[Contributed by: Kutapdi]

19 thoughts on “Si Kutapdi datung tana ara pa y leba

 1. banbanen

  Kutapdi, ang ka’antigo ka ingan ag Cuyonon. Sige akeng kadlaw. Basipang mi mag dason da padara anang naisip. Isipen ko anay ang kanaken. Ayos. Kung ki AGENG pa “Saludar” ako sa imong Cuyonon.

  Like

  Reply
 2. Katian

  kutapdi – mag laem aco sobra pa dian imong inagian ang una. ara mo lamang ibaegan ang tanan! hahaha. diba banbanen?

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  Pssst! katian…indi ka’g lisang! di ba makon da ngani…kata-kata ra ang tagbalay!… saben ara ren y makukon ang iba kung ambon ko ron ubos andang na’ageman. heheh.

  banbanen…pasamuro aco magiging mama’s boy y ang aqueng tawag nanay? damparang!…hahaha. Dan ing sugo-sugo mo akong mag-una, kuidao indi mo y dasunan dan imong bersion! aga elat ang tanan!

  Like

  Reply
 4. palaminco

  Kutapdi, sa akeng laem anang ing kakasilag i Lolo mong Ingras beken lamang tengued sa makakarabarian anang langganen. Abubuinan pa kuno, muro ing bubuat nga semseman, haha.

  Kudos, kanimo tangay. Ang tinglo engan imong article. Ing pakita mo nga mas mambeng kita pa dato anay maski ara pa ang ingkukun nga mga high tech games nga maman ang ing kakalisikan i ang mga bata dadi.

  Banbanen @5. Kumpay, delikado kung si pusunon, este, pusugon ang mag-istorya anang inagian, saben ing pasirado kita ang MTRCB. haha

  Like

  Reply
 5. tayangaw

  ayamo ara mo y kwentuan nga pag ing papa squat kita y tatay ara mo ipapatasan imong bol? samantalang akao mabubugtuan den y akeng ginawa y tangol asta bulid bulid…

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  Ang diantring bata dia! indi ka’g lisang dan mi part 2 pa! hahaha. atatandan mo pa baya kung ayamo ing pa squat kita? ssshht! sicreto den lamang anay! ika’ paman diwalan! hahaha.

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  damparang! hahahaha! ara ren mag daeg canimo! ay… panulay sa calibutan! atalamukan ako pa sa akeng ing inem…tubig lamang indi ko ron ka panagi’len. hahaha.

  Like

  Reply
 8. tayangaw

  indi ko baya maelaman. abagat ko lamang dan sa mi talipapa sa likod y ang centennial stage. tapos ing pa berso ron y ang mga aga barantay doto.

  Like

  Reply
 9. DAGULDOL

  ay awt de dan apapatay patay ako i kadlaw kanindo..dya paman ako aga rent lamang indii ko mabulyawan akeng kadlaw..damparang…

  Like

  Reply
 10. kutapdi

  daguldol…dan ang pag karadlawen ara y pipigili…dan kuno kung pigilan mo, kung beken imong sipon ang magabarok, saben imong buli ang mag pitada. hahaha.

  Like

  Reply
 11. kegteng

  Kutapdi: amaran man da akeng lasi y ngiret sa imong istorya dayon pa y sampuran y tayangaw. akasamet ka ra gali i paogiao ki Lolo. Dadi akadlaw kita sa imong istorya, maglaem ako imong kadlek lamang ang mga tiempong datu. hahaha!

  Like

  Reply
 12. kutapdi

  kegteng….aco maman ang taga bacal y tuba y lolo mo pag ugto. tapos ing susulan na aco y diyes. animan maski ugiaoan na aco ara pa ra engued aregda panugpo anang manok…elam ko morong tatawagen ig tatawagen aco anda para magbacal y tuba kanda nay iniang dian marapit kanda kumpay mon ebio sa bancal andang balay. ang sabor ingan y balican ang mga tiempong dato…ara ka ing intinding mortgage… puro karawat lamang ang aesgedan heheh.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.