Atmospheric View of Cuyo

Cuyo Palawan

Photo by: Myla Fernandez Agustin a.k.a. Alibangbang – using CanonPowerShot A80 on October 18 2005. Isarang ladawan ang Cuyo sa ibang anggulo. Tenged durong ka limpio ang dagat, marapit ko reng makita ang mga Bararawan. Ig iba pang kampo ni Dugong.

Pademdem lamang uman. Ang mga ladawan dige sa Cuyo Press ay Copyrighted sa Flickr.com- Animan mag lisensya kamo sa mi ana bago indo gamiten sa ibang website pareho ang Friendster ig iba pa.

Picture 262

More photos here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.