Dayon Camo Sa Cuyo Press

Kita dige sa Cuyo Press saka bigkes lamang, ara bago ara lagi. Animan padayonon ta sanda bararawan, alibanbang, ageng, bagasay, tabangka, kirit kirit, bulang, lokus, palaminco, pinao, gekgekan, alekek, alimusan. tambalang, pinao, aromasit, ariputos, tandikan, subingan, tagaikoy, tirik, tayong, gariten, sikad-sikad. dapaydapay. (kung mi nalipatan ako, kablit ta indo ako lamang ay samuro ing pa deyeg deyeg akeng ulo ni subingan kagabi.)

Dan kamo isara ren sa aga padalagan y ang Cuyo Press. Kung mi mga articles kamo in the future, padara lamang dige sa CP katabid ang indong kupletong aran. Para kanaten dia mga taga Cuyo.  Matamang salamant enged sa indong tiempo ig basipang calooyan kitang tanan y ang ateng ginoo.

P.S. The Comment box for this post is open. Feel free to say something.

Thanks: Cuyo Press

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.