Sino Ang Cuyonon: Part 2

Click here for Part 1:

Part 2 by: Ferdie V. Blanco (a.k.a. palaminco) pademdem lamang dia isarang pakadlaw lamang. Kung indong leba maga raet tenged sa pakadlaw nga dia dan kamo beken y Cuyonon.  Ig  matuod  nga  ing  kakaeya  indo  ang  indong  ing  alinan.  Ako  isara  ren  sa  mga  nasambit  ni  Palaminco na ako kaelam ag tilad y kasoy. Magkaysan lamang runot.

Cuyonon cao kung imong sera pirming linggeb asta tinulang isda;
Cuyonon cao kung agakaen kaw ang utok asta mata ang isda;
Cuyonon cao kung imong paboritong isda karatkat asta balanak;
Cuyonon cao kung duro kang kaliag i lu’day;


Cuyonon cao kung aga kaen kaw i kutsiam asta rarip;
Cuyonon cao kung duro kang kaliag i kinilaw nga karatkat nga anang aslem pumangga;
Cuyonon cao kung duro kang kaliag ang kinilaw nga manlet maski pa kinaromanan ing kurso kaw tengued sa imong ka biskeg;
Cuyonon cao kung duro kang kaliag i ranga-rangang linggeb;
Cuyonon cao kung suran asta wakwak imong paboritong semseman;
Cuyonon cao kung ing bubuat mong semseman ang lato asta tirik;
Cuyonon cao kung kada apon baleng kaw ig pagmata mo sa temprano a sagiap kang lagi irinemen para madura ang deyeg-deyeg imong barot;
Cuyonon cao kung a panggem kaw ang manok imong kamalay;
Cuyonon cao kung imong ing luluat nga sanggetan ang sa imong kamalay;
Cuyonon cao kung againem kaw i teba;
Cuyonon cao kung againem kaw i rice wine;
Mas labi ka ren da engued nga Cuyonon kung ang teba ing lalaketan mo i ricewine;
Medyo sa Cuyonon cao kung againem kaw i beergincoke;
Cuyonon cao kung duro kang kaliag ag pakon sa baile ig pirmi mong bel ang special box;
Cuyonon cao kung kada pista baleng kaw;
Cuyonon cao kung pag-uli mo agalin sa pista ing pabutilan kaw o mi ing pabutilan kaw;
Cuyonon cao kung kada mal nga adlaw a saka kaw ang Aguado;
Cuyonon cao kung pagabot mo high school parabaleng ka ren asta mi laber den;
Cuyonon cao kung ikaw kaelam ag panamlek;
Cuyonon cao kung ikaw kaelam ag panulo;
Cuyonon cao kung ikaw durong ka liag agpakon sa baybayen;
Cuyonon cao kung mantigo kaw ag motor;
Cuyonon cao kung ikaw aga motor nga aka shorts asta tsinelas lamang;
Cuyonon cao kung kilala mo si Pong;
Cuyonon cao kung a bagat kamo si Pong sa Kapusan sa gabi laypa pag bakasyon;
Cuyonon cao kung imong tawag sa “tirador” – tilador, ang “nilugaw” – linugaw, ang “nilaga” – linaga;
Cuyonon cao kung maski ara ka ren sa Cuyo imong tawag sa “bawang” – lasona para engued;
Cuyonon cao kung imong tawag sa pangugas i alima – paribanaw;
Cuyonon cao kung kaesan imong tawag sa alima – alismud;
Cuyonon cao kung imong tawag sa “pressure lamp” – petromax;
Cuyonon cao kung imong padake sa indong balay kingki asta petromax;
Cuyonon cao kung imong balay mi anang tambi;
Cuyonon cao kung indong kasilyas sa lua indong balay;
Cuyonon cao kung aga pangiwang kaw ang daon i saging o bayabas;
Cuyonon cao kung ikaw kaelam ag bayo i paray asta mag-limbek;
Cuyonon cao kung imong ing gagamit nga dungkol binalangkan, ig daod imong uring;
Cuyonon cao kung ing tatangtang mo ang agdan ang balay nga imong ing kakalag-kalagan;
Cuyonon cao kung sa seleng lamang aelaman mo kung pira ka kilo imong ing pamutay nga alibutod ang kasuy;
Cuyonon cao kung kaelam kaw ag besak ang kasuy nga indi mapaso imong alima;
Cuyonon cao kung ikaw kaelam ag tuang-tuang;
Cuyonon cao kung ikaw kaelam ag saut i pinundo-pundo.

5 thoughts on “Sino Ang Cuyonon: Part 2

 1. palaminco

  Mga tangay, erratum sa Line 23: imbes na “Panamlek”, “Panglamnek” dapat. Dispensa sa tanan, agkamali akeng alima i type.

  Like

  Reply
 2. buslit

  hahaha!! Aroy manong alilipay ako mayad ag basa imong jokes…
  Basipa magrake pa dan, agod mabebel da akeng pungaw kung ing abrian ko ang site nga dia..

  Like

  Reply
 3. kumbo.....

  ang katinlo ra basaen ang imong mga joke….mayad din dan para indi malipatan ang mga cuyonon ateng pag-urugalien…pati kakabel y pilay..hehehehe..charrr..matamang salamat….godbless..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.