Berso: Round Up

Ang ka’ambeng y pamatian ang mga Bersong Cuyonon. Magkaysan kaka’ utot ako y bungisngis. Alilipay ako tenged maski pasamuro nadedemdeman ko si lolo, ang nabubuwe tana pa. Dan kung beken Berso mga Kwentong Cuyonon ang aga paka turog kanaken.

Sa Chat Room Page and site nga dia, dan ang mga tao duto mi anang Alias. a.k.a. Ig dan maman da ang mga tao ang Berso nga indong mababasa sa post nga dia. Ling lingen indo lamang ang a.k.a. page kung maliag indo sanda makilala.

Nabuo ang mga Berso nga dia tenged sanda aga irintrimisan ig maliag magpakadlaw. Ig ang importante sa tanan, sanda ay may mga utak. Mga taga Cuyo na mi utak.

Lugakan indong mga akes ig mag alakak sa mga Bersong Cuyonon. Estra biba!

Mi solteros akong parente;
sa babai inde ca discarti;
cung regesen mo acaca parangi;
ay moro na ara pa natuturi.

doto sa puro ang cuyo
mangingitit ig mababael ang mga bato
mga guapo ig pustura mga tao doto
bawal ang mga maririmo.

doto samen sa imilod:
mi batang dorong ka peleg
nadanleg sa bangalog
a pesa anang kami ‘log

Duto sa’men sa Tucadan;
Mi bakla nga nadaleg sa agdan;
Ag lagpak ara kaywan;
Pag tindeg bari anang WANG!

Doto sa amuen sa lupog;
Mi lalaking bulog;
Alisikan den ayud-ayud;
ang buslo sige lamang utog.

Doto sa amen sa Cubao;
mi aliag ag pakon sa Paliao,
ara y pakiman dayon lamang panaw,
ing puasan sa Mindanao.

Dige sa’men sa Canada;
Mi babay nga duro’ suplada;
Kung mag talikod medyo akeng asawa;
Kung mag atubang medyo ang wawa’

duto sa’ men sa bisucay
may manok akong bukay
ag lebas c nang kikay
ing tusik anang Bila*&^y.

Digi gali sa america;
dorong mararaway na americana;
ara ka pa ididiga;
aca buka ren anang ita.

DUTO SA BONBON;
SA MGA AYEP ING PA LAMON;
ARA REN KABANGON;
ANANG ARAN SI PUSUGON.

SA BALAY Y NONG MARLON;
MAY ING ULOG SA BUBON;
ASOBRAN PAMUNAK ANG OSLON;
ANANG ARAN C PUSUGON.

Dige sa ‘men sa Cuyo Press;
Mi TIRIK nga aga bungisngis;
Si Pusugon perme na ing intremes;
Tana gali maman ang durong obra-his.

Duto sa’men sa baybay;
Durong Dapaydapy;
Kung tulaen lasang balunggay;
Kung ligeben lasang Bilal_y.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.