Simba’n y ang Cuyo

Bago ako mag padayon, Si Dante Garcia gali aga pang imbitar sa  andang sa gimik sa Manila na gaganapen  sa April  282007 8 P.M.,  Click here for more info.

Tapos ang ladawan sa ubong  ay ag alin ki sikad sikad. Ladawan y ang ateng Simban. Kung sino man ang kaelam anang istorya y ang ateng simban, inde kamo maeya nga ipadara sa akeng email. Salamat sikad sikad. Just click here to see more.

Duro pang pics na maga darason. Ing amat amat ko lamang ay samuro ako durong ka busy pa dadi. Ig aelaman ko kamo ara ra y matamang tiempo para selengen ang tanang litrato. Akeng maliag y kon, kita mi sadili rang mga kabwi ig obra na dapat tang una’hen. Keep posted kamo lamang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.