Berso numero dos

Mayad pa si Cristine Soto ka’lam pa ag berso. Ing daeg na ako pa, dagi anang berso sa Chat Room.

Duto sa amen sa Cabigsing;

mi saka punong baringbing;

anang daon naga kararing-karing;

magbunga puro mga daragang sumbing!!!!!

Duto sa amen sa bisucay;

Mi babaing duro likay;

Pusilen ara kabantay;

Ing taman anang lalay-bi.

Pati si pusugon inde ag pa perde.

Doto sa amen sa Cocoro;

Mi Sulteros na pirmi aga berso;

Sa kaerep y ang amo;

Ing kagat anang Suso!

Mga tangay, maski ara kita y kikirilalan ipadayon indo lamang.

3 thoughts on “Berso numero dos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.