Carol Caabay Pledged 100 EURO

Mayad nga paglalawasen kanateng tanan. Si Carol Caabay gali ag email kanaken ig tana maliag ‘ag dugang y 100 EURO sa ateng Fund Raising (WOW). For more info, just click here.

Para sa ka’elaman y ang tanan, dia maman pa lamang ang ateng unang project, maliag y ko’n may maga darason pa, depende sa indong suporta.  Kung pera man ang mag sobra sa ateng pundo (Fund), dan idi-deposit ko sa bangko para magamit ta sa magadarason nga plano. Mga tangay ara maga tabang sa Cuyo kung ‘di kita ra lamang nga mga taga Cuyo. AGREE?

  • Ang pakiman… sino ang pwedeng sarigan sa Pinas para mag administer y ang project?
  • Ang sabat… Ang akeng darwa ka libayen. Si Wena sa Cuyo. Pati si Jun jun sa manila. (Make sense?) Para kung ano man ang maging problema ay sasabaten ko ang tanan. (But I promise it won’t happen).  Sa dadi sanda ara pa y kalibutan y ang ateng plano. Pero dan sanda inde ag tanggi kanaken.

U’liten ko, salamat sa mga Donors (See the Project page), kay Jomarie Ponce De Leon, Nong Diony Garcia, Nang Iris Vigonte,  and Joel Cabangbang sa Indong suporta ig pag sarig kanaken.

Kung may pakiman kamo, inde kamo ma’eya ag comment sa post nga dia. O kung beken, magpadara kamo lamang indong email kanaken.  Tegka lamang anay dige ig keep posted kamo lamang nga perme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.