Mga Tiguem Tiguem nga natabo sa Chat Room

Dayaoen ta si nong Diony a.k.a. Kutapdi ara para enged alilipat ang mga tiguem tiguem. Sa Chat Room ing paambeng na y mayad. Ig macon tana

1. Dan den dan den…mag-abot ubanen.
2. Tirimpukpuk bulbulan…burikaten mapula.

Sirittt???

Ag Sabat si Katian…

@kutapdi –
1) Malam?
2) Birat?

Ag bales si Kutapdi

Katian….Ang patigem na cuyuno beken y bastos…saben mi ma offend kita maiteng panid sa atueng isusulat.

Mali cao!!! siguro mi dian pa ra dian nga caelam ang sabat. Keep trying though…

Ag lebas ang pira ka adlao, ara pa na kontente si Kutapdi ing dugangan na pa enged sa CR number 260 macon tana…

Mga tangay…mi dian aco romang patigem cung sinong acaelam magpatigayon lamang y sabaten…

4. Babai sa maraye…lalaki sa marapit.

5. Ugiao sa amuen…ogiao sa indo.

6. Aga sari tabid maski adin ca magpakon.

Aca sente si pusugon ig ag samit ag sabat…

HELLO DOMAN SA TANAN!!!!
@KUTAPDI 260 – PUWEDE KONG I-TRY IMONG PATIGIM???
4 – BAKLA?
5 – BALENG? (LASING)
6 – ASAWA?
HEHEHE! EASY…..

Ing samitan namen y sabaten ni Bulalo

@kutapdi on 260: Beken da cell phone di ba? beken da ang imong kabit? diaski ing kukorian kami!

Tay lamang mali para enged. Dan pira lamang sa mga pa tiguem tiguem sa Chat Room. Duro pang tiguem tiguem dian.

Ig kung naelaman indo ang mga sabat, indue camo maeya ag partisipar. Dia para lamang sa ateng kaambengan. Di ba Kutapdi?

4 thoughts on “Mga Tiguem Tiguem nga natabo sa Chat Room

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.