Mensahe ni Pusugon sa Chat Room

Maayad na paglalawasen canatueng tanan! Maliag co lamang magpaabot y isarang “Clarifications” (ta? nalipatan co ren ang cuyonon),  Si Pusugon ag sala y anang mensahe sa Chat Room. Comment Number 146. Ig ing sulat na sa mababael nga litra, ig macoon tana…

HELLO….I JUST ENTERED MY MESSAGE…MADALI LANG NAMAN PALANG SUMALI…BOKEN DEN MASYADONG MAELEAM SA CUYONIN PERO…NAKAKAINTINDI 100%. MAMBENG INDONG DISCUSSION. SAKA NA AKO MAGLALANTAD…PAG READY AKO RON MAG-DONATE SA FUND RAISING NIYO…….SENSIYA NA MR MANDz…

Una sa tanan, indue cao dapat ag pakitao y pasensya. Ara cao y kasalanan. Ig dia ang site nga dia para lamang sa ateng caambengan. Ang fund raising na ateng ing pa plano, dan bulontaryong pag tabang ig maeteng pag sarig lamang.

Importante ra na magpakilala cao sa magaabot na adlaw ay tengued para magkirilalan kita. indue mo anay isipen ang imong donasyon. Sa camatoodan, ikaw akaka tabang den sa mga taga Cuyo ara cao lamang y calibutan. Sa imong pag pamarita ang website nga dia dan durong ka bael den na tabang ig matamang salamat.

On that note: Welcome to the Website yang mga Cuyonon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.