Maeteng barita tenged sa ateng PROJECT

Mayad nga paglalawasen kanateng tanan. Maliag ko lamang y barita kanindong tanan nga maliag mag donate para sa ateng planong magtabang sa CUYO DISTRICT HOSPITAL nga kami aga umpisa ren y kolekta y ang indong ing  planong y donate o itabang.

Maski kamo ag pledge o ag comment, dan beken y sa pilitan o regesan, kundi bulontaryong pagtabang sa maeteng kantidad lamang. Pwede kamong mag atras maski anong oras. Nanaintindian ko kamo ra.

Kung kamo bago lamang sa website nga dia, basahen indo anay ang mga impormasyon sa PROJECT PAGE – Kung maliag cao ag tabang, matamang salamat. Mag Comment cao lamang.
Sa mga oras nga (March 22, 2007) dia siguro si Joel Cabangbang ay dadi sa Pinas den tana ag Flight kahapon ag alin y Israel kung adin tana aga trabaho. Pagbalik na, siguro mi barita tana kung kaministiran manda y ang ateng Hospital y Wheel Chair, o may iba pang mas importanteng bagay na dapat tang unahen.

Pagkatapos ko y sulat ang barita nga dia, maga padara ako ren o si Jomarie Ponce de Leon y email kanindo kung pasamuro mag kolekta y ang indong mabael nga tabang.

Basipang calooyan kamong tana y ang makagagem sa indong bu buwat.

Ig pasensya ren lamang sa akeng cuyonon nga bariwal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.