Tambay sa Baybay

cuyo pier

Ma’ambeng ag edeng sa kilid ang babay maintras malinaw ig madalem ang dagat. Kakabel problima hehe.

Ang ladawan sa u’bong ay ang Pantalan ang Cuyo bel sa kilid ang babay kung sadin mi aga pang tosik 😀

Advertisements

Trip to Bisucay

My trip to Bisucay Cuyo Palawan aka Balading on September 2018. So much fun!

Please subscribe to our YouTube channel.

Palaw’ an

My trip to Puerto Princesa Palawan on September 2018. Blessed to see the full blooded Palawa’n.

More here: https://en.wikipedia.org/wiki/Palawan_people

#In Cuyo Palawan – HA HA HA

InCuyoPalawanhahaha2

Cuyo Press thinks HA HA HA is more amusing. Kung LOL moro imong gamiten midio sa beken matod nga alilipay, midio areregesan lang.

#incuyopalawan feel free to share.

#In Cuyo Palawan 3 – Anono dia?

InCuyoPalawanAnoito3

Anono dia? ay Dawat gali!

In Cuyo Palawan, we don’t say ano ito?, we say it the right way, anono dia? meaning, what is this? – And Cuyo Press think, it’s not painful if you say it right.

#incuyopalawan feel free to share.