This is your end

Mi Amerikano nga ag patopi sa Cuyo. Datong tapos den ang manig topi, makon tana sa kano, “Sir this is your end” hahaha dalagan ang kano ara kabayad sa anang ka’adlek.

Advertisements

Tambay sa Baybay

cuyo pier

Ma’ambeng ag edeng sa kilid ang babay maintras malinaw ig madalem ang dagat. Kakabel problima hehe.

Ang ladawan sa u’bong ay ang Pantalan ang Cuyo bel sa kilid ang babay kung sadin mi aga pang tosik 😀

Palaw’ an

My trip to Puerto Princesa Palawan on September 2018. Blessed to see the full blooded Palawa’n.

More here: https://en.wikipedia.org/wiki/Palawan_people

#In Cuyo Palawan – HA HA HA

InCuyoPalawanhahaha2

Cuyo Press thinks HA HA HA is more amusing. Kung LOL moro imong gamiten midio sa beken matod nga alilipay, midio areregesan lang.

#incuyopalawan feel free to share.