Category Archives: Lyrics

Kanta: Tangis

TANGIS

Obra ni Banbanen

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga kepla

Chorus

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega

Si nining atangis abalanaw sa lugta

Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin aga roya

Si dodoy atangis abalanaw sa lugta

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ulit-uliten ang Chorus asta mapaos

Bunga ang Kaisbotan

Asisintian ang Padayaw,

Ugali ren ang kapungaw,

Sa Banal nga Lugta,

Nga ing bunyagan i Luha,

Sa lapad ang sular,

Sagupit nga Dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang Bunga ang kaisbutan,

Sa Luyo ang Kudal, mi Luha nga apaliped,

Ang makita ang Bunga ang Kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian.

[obra ni banbanen]

Inosinti Lamang ang Abebereng

Maramig ang Timprano,
MALINAW ig Madalem ang Dagat,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Matas ig Mainit ang Adlaw,
Ara PUNONG mapasirongan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa delem ang Gabi, aga init ang Lawas,
Ara SULO sa Lansangan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa Amianan, Bagatnan, Kasaplan ig Sidlangan,
MAITENG BANGKITO, ing aragawan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Ha? –
Inosinti Lamang ang Abebereng.

[Obra ni Banbanen]