Category Archives: Lyrics

Kantang Cuyonon: Bunga Ang Kaisbutan

Asisintian ang padayaw, ugali ren ang kapungaw,

Sa banal nga lugta, nga ing bunyagan i luha,

Sa lapad I ang sular,

 sa sagupit nga dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang bunga ang kaisbutan,

sa luyo ang kudal, mi luha nga apaliped,

para makita ang bunga ang kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian, sa bunga ang kaisbutan

[obra ni banbanen]

Kantang Cuyonon: Sintimiento Ni Palangga

I

Sa banwang, puno I gegma

Doto ko nabagat si Palangga

Mayad I leba, mapustura, maderep pa

II

Matod manda ang Gegma

Midio sa kalayong apamaso

Kareregda kung bayan kaw

Imong palangga

Chorus: F

Paborito na ang Luday sa timprano

Sa ugto mapokpok I ang Lato.

Sa sirem sa simburyo

kabeg na akeng panyo

akaputos anang sintimiento

[Obra ni Banbanen]

Kanta: Tangis

TANGIS

Obra ni Banbanen

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga kepla

Chorus

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega

Si nining atangis abalanaw sa lugta

Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin aga roya

Si dodoy atangis abalanaw sa lugta

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ulit-uliten ang Chorus asta mapaos