jump to navigation

Kanta: Saka Dosina 08/02/2014

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
add a comment

 

Bunga ang Kaisbotan 10/06/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
add a comment

Asisintian ang Padayaw,

Ugali ren ang kapungaw,

Sa Banal nga Lugta,

Nga ing bunyagan i Luha,

Sa lapad ang sular,

Sagupit nga Dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang Bunga ang kaisbutan,

Sa Luyo ang Kudal, mi Luha nga apaliped,

Ang makita ang Bunga ang Kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian.

[obra ni banbanen]

Inosinti Lamang ang Abebereng 08/25/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
add a comment

Maramig ang Timprano,
MALINAW ig Madalem ang Dagat,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Matas ig Mainit ang Adlaw,
Ara PUNONG mapasirongan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa delem ang Gabi, aga init ang Lawas,
Ara SULO sa Lansangan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Sa Amianan, Bagatnan, Kasaplan ig Sidlangan,
MAITENG BANGKITO, ing aragawan,
Aparakiramdaman, aga Isip, Abebereng…
Sa Marikot nga Dalan, abaragatan, aserelengan, aray sasarapetan, piro aga irintindian.

Ha? -
Inosinti Lamang ang Abebereng.

[Obra ni Banbanen]

Sanda-sanda lamang 08/21/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
1 comment so far

Tenged sa andang sadiling dalan

Sanda-sanda ag boronggoan

Tenged sa andang sadiling dalan

Ara pagbabago ig ara agbago

Sanda-sanda aparabotilan

[obra ni Banbanen]

 

Tangis 07/07/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
2 comments

Ing takaw sa ameng Banua
Ing dara anda sa Paragua
Ang ameng Kultura
Amat-amat deng aga kepla

Ing tigbas amen sa Bato
Ing putos pa’ maiget ang Panio
Pag eyep ang  ‘Abagat ig pagtaeb ang Dagat
Ag puti ang Bato’ ig adura ang akasulat

Ang Suba amamara
Ang Da’on nanaega
Ang Uran aga laka
Ang ‘Angin maroya

Ameng Tangis abalanaw sa Lugta

[Obra ni Banbanen]

Ara’ sasalepan 06/15/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
1 comment so far

Tambay sa kabatuan
Sa likud ang ka bakawan
Maintras aga kurabo ang kalibutan
Ikaw akeng a dedemdeman

Akeng guegma kanimo sobra pa sa Bulawan
Kutkuton mo sa kaidaleman
Tangraen mo sa kalangitan
Indi mo nged ma riparan

Tenged digi mo imutaran
Sa seled akeng degan
Akeng guema kanimo
Ara sasalepan

[obra ni Kasaplan]

Señor Tagbalay 12/02/2012

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
add a comment

Salamat ki Odessa Oliveros

O señor tagbalay taques nga dengegan
maske manek ingan indong katurog diyan
Pagmata camo anay, magbangon, maglengay
Pobreng mag-asawa nga dague sa ibaba.

Ako ang si Jose nga taga Galilea
Ang akeng kaiban, ang akeng asawa
ang anang aran, omao ang si Maria
Sa raye ameng panao capilay deng sobra.

Lugar nga Nazareth duto kami ag alin
Ameng ing paconan ang lugar nga Belen
Cami aga pakiloy ameng calisedan
Sa ameng pagpanao, cami ay nagabian.

Ig labi pa engued sa ‘meng pagkabetang
Ameng pag aguanta nagaturo ameng lua
Ay dadi si Maria madali ren ag bata
Ig cong maga sarang kami maga saca.

Salamat, Salamat

Salamat, Salamat
Kanindo nga tanan

O tagbalay nga denganen
Ig sa Dios kamo kaloyan
Ig tabangan sa indong kaminesteran.

Kanta: Latong Cuyo 10/11/2010

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
1 comment so far

Pamati indo mayad ang kanta. Ma’ambeng nga mapongaw. Risibien ta man o indi matod anang maliag i kon. Kung indi tay ambligan mapapatay makon ang kanta…

Tolad ang Inosintis, ang sinolog mi komidya birso ig komposo. Maga togtog sa tipano kung indi tay ambligan mapapatay madodora pariho sa atabo sa ateng latong Cuyo

Pasamoro ren lamang kabay kung ara na compose ang kantang dya back then? Kabay mi paagi nga maelaman ta kung anono ang atabo? Maisip ta kabay nga really Cuyonon Culture is facing its extinction? – Kailo kita ra! – kabay makokon ta nga kita mi kasalanan da sa atatabo? – O biktima kita lamang ang maling sistima? – Mi pag asa pa kabay?

Ano pa man, salamat sa SINIKA!!!

Kanta: Tuba’ ni ‘long Laloy 07/10/2010

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
9 comments

Kanta ni: Tibor-Tibor – more here

Cuyonon Ako 07/02/2010

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
Tags:
2 comments

Cuyonon ako alin pa sa unang Tribu’

Puno’ Gegma, Dengeg, Pinanidan asta Prinsipio

Manggaden sa tangay asta Kultura

Mi Eya’, mi Rispito, mi Anteng

Cuyonon ako sa dugo seyep tegka’  tulan

Sa amianan, bagatnan, sidlangan ig kasaplan

Atariti man o aga uran, imong masasarigan

Cuyonon ako ara’ d’wa-d’wa’

Sa ulo tegka’ Pa’ mabaskeg ig bilog ang leba’

Ugat ang tanan nga kaayadan sa bilog nga Palawan

Cuyonon ako maski anono ang matabo

Tenged akatigbas den sa bato ig ing putos pa ang panio

Pira ren ka anios, mi rilihiyon, mi adlek sa Diyos

Cuyonon ako indi p’widing itago!

(abir samiti indo inglisen?) -Obra ni Banbanen

Related Posts: Sino ang Cuyonon, Kasalanan ko, Lawas, Ang isarang bolan digi sa kalibotan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: